Пщынэр агъэбзэрабзэ

Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызыфагъэшъошагъэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо премие илауреатэу Нэ­­хэе Аслъан июбилей фэгъэхьыгъэ концертыр шэкIогъум и 18-м республикэ филармонием щыкIощт.

омпозитор цIэрыIоу Нэхэе Аслъан Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащ. Ащ Iоф зыди­шIэхэрэ артистхэр искусствэм щызэлъашIэнхэм фэшI гъогоу къакIугъэр къэпIотэныр псынкIагъоп. ЕджапIэхэм къачIэкIыгъэ ныбжьыкIэхэр ансамблэм ештэ­хэшъ, сэнэхьатэу къыхахыгъэм икупкI фещэх.

Лъэцэр Светланэрэ Мышъэ Ан­дзауррэ искусствэхэмкIэ рес­публикэ колледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэкIэ щытыр къы­заухым, Нэхэе Аслъан гущыIэгъу афэхъугъ, ансамблэм ригъэблэгъагъэх.

— Апэрэ мафэхэм Адыгэ Рес­публикэм инароднэ артистэу, оркестрэм ипащэу, композиторэу Гъо­нэжьыкъо Аскэр IэпыIэгъу къызэрэс­фэхъущтыгъэр егъа­шIи сщыгъупшэщтэп, — къеIуатэ Лъэ­цэр Светланэ. — Нэхэе Аслъан ыусырэ произведениехэр пщы­нэмкIэ къебгъэIонхэр зэрэкъинхэр сшIэ­щтыгъэми, ансамблэм дэгъоу къы­зэрэщыспэгъокIыгъэхэм сигъэгушхо­щтыгъ. Нэхэе Ас­лъан сыдигъуи къытшъхьащытыгъ. Сыфэраз, гъэзетымкIи «тхьауе­гъэпсэу» есIожьы сшIоигъу.

Мышъэ Андзаур пщынэо цIэрыIо зыщыхъугъэр «Ислъамыер» ары. Нэхэе Аслъан ипро­из­ве­дениехэм тамэ ариты зыхъукIэ, му­зыкэм гу­пшысэу хэлъыр цIыф­хэм алъигъэIэсыныр иамал ­къехьы.

«Чэщ гупшысэхэр» зыфиIоу Нэхэе Аслъан джырэблагъэ ыусы­гъэр европэ искусствэм ишэпхъэ лъагэхэм адештэ. Пщынэуи 4-мэ пхъэкIы­чаохэр ягъусэхэу орэды­шъор къырагъаIо.

ЦIыфыр къызыхъукIэ щыIэныгъэм игъогу зэ­рэ­техьэрэм, илъэс зэфэ­шъхьафхэм Iоф зэришIэрэм, ныб­жьыр зыхэкIуатэкIэ гъа­шIэм фызэплъэкIыжьэу зэрэри­гъа­жьэ­рэм, шIушIагъэу иIэмкIэ агу къы­зэринэжьыщтым музыкальнэ произведениер афэ­гъэ­хьыгъ.

«Ислъамыер» къэзыгъэбаирэмэ ахэтэлъытэ орэдымрэ къа­шъомрэ зэрэзэгъусэхэр Адыгэ Республикэм изаслуженнэ ар­тисткэу Лъэустэнджэл Рузанэ къызэрэтиIуагъэу, къэшъуакIохэм ясэнаущыгъэ псынкIэу къызэ­Iуа­хынымкIэ лъэпкъ музыкэм мэ­хьэнэ ин раты. Адыгэмэ яфольклор зэрэбаир А. Нэхаим ыусыгъэхэм къахэщы. Композиторым лъэпкъ мэкъамэхэр ансамблэм пае зэрегъафэх. Артистхэр къа­шъохэзэ цIэрыIо мэхъух.

ШэкIогъум и 18-м республикэм и Къэралыгъо филармоние мафэм сыхьатыр 3-м щызэхащэщт Iофтхьабзэм Урысыем ишъо­лъырхэм, IэкIыб къэралы­гъохэм къарыкIыгъэхэр еплъыщтых. Кон­цертым лъэпкъ искусствэм лъэгъо шъхьаф щыпхы­рищыщт.

Сурэтхэм арытхэр: пщынао­хэм орэдышъор агъэжъынчы; къэшъуакIохэр мэуджых.