ПшIогъэшIэгъоным узэфещэ

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэ­гъэхьыгъэу нардхэмкIэ ешIэгъухэр Мыекъуапэ щыкIуагъэх. Республикэм шахматхэмкIэ иклуб щызэнэкъокъугъэхэм шIэныгъэ­лэжьхэр, тренер ыкIи спортсмен цIэрыIохэр ахэтыгъэх.

DSC_0892Филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу Быр­сыр Батырбый, Европэм самбэмкIэ ичемпионэу Гостэкъо Хьумэр, Урысыем, Адыге­им язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс, Адыге­им изаслуженнэ тренерэу Анатолий Москаленкэр, физкультурэмрэ спортымрэ ащы­зэлъашIэхэрэ Азиз Оганесян, Пэнэшъу Мыхьамодэ, ТIэшъу Мэдинэ, Рубэн Нарудь­ян, нэмыкIхэри купитIоу гощыгъэхэу зэнэ­къокъугъэх.

Апэрэ чIыпIэхэм якъыдэхын фэгъэхьыгъэ кIэух ешIэгъухэм нэбгыри 6 ахэлэжьагъ. Р. Нарудьян очкоуи 4 ригъэкъуи, текIоныгъэр фагъэшъошагъ.

Гъыщ Нухьэрэ Пэнэшъу Мыхьамодэрэ очко пчъагъэу къахьыгъэр зэфэдиз — 3. Нахь чанэу ешIагъэм игъэхъагъэхэр зэхэщакIохэм къыдалъыти, М. Пэнэшъум ятIонэрэ, Н. Гъыщым ящэнэрэ чIыпIэхэр ахьыгъэхэу алъытагъ.

— Мыекъуапэ иадминистрацие физкуль­турэмкIэ ыкIи спортымкIэ икомитет ­ипащэу Дмитрий Щербаневым лъэшэу тыфэраз, зэхэщэн IофыгъохэмкIэ ишIогъэшхо къытигъэ­кIыгъ, — къытиIуагъ зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу, республикэм икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэу N 2-м идиректорэу Хъот Юныс. — Тызэнэкъокъугъэ къодыеп, ти­еджапIэхэм къачIэкIыгъэхэу дзэм къулыкъур щызыхьыхэрэм, къулыкъум ныбжьыкIэхэр зэрэфэдгъасэхэрэм, лъэпкъ шIэжьым тате­гущыIагъ.

— Дзэм къулыкъур зэрэщытхьыгъэр тыгу икIыжьырэп, — зэдэгущыIэгъур лъе­гъэкIуатэ Пэнэшъу Мыхьамодэ. — ШIэныгъэу щызэд­гъэгъотыгъэр щыIэныгъэм щытэгъэфедэ.

— ТекIоныгъэр къыдэсхынэу сегупшыса­гъэп, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм гу­манитар ушэтынхэмкIэ иинститутэу КIэрэ­­щэ Тембот ыцIэкIэ щытым ипащэу, шIэ­ны­гъэлэжь цIэрыIоу Бырсыр Батырбый. — Нард ешIэхэрэм уахэтыныр дэгъу, гу къа­бзэкIэ зэхахьэх, зэнэкъокъух. Пэнэшъу Мыхьамодэ, Хъот Юныс, фэшъхьафхэм къа­Iуатэрэм, шъэбагъэу ахэлъым тишэн-хабзэ­хэр къахэщых. Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ ипэгъокIэу зэIукIэгъухэр зэрэзэхащагъэхэм тигъэгушIуагъ. Нард тешIэзэ гум зегъэпсэ­фы. Сэнэхьат зэфэшъхьафхэм афеджагъэ­хэр спортым нахь зэфещэх. Республикэм ща­пIугъэхэу хэгъэгур къэзыухъумэхэрэм та­гъэгушхо.

Сурэтым итхэр: нардхэмкIэ зэIукIэгъухэр.