Пшъэрылъ шъхьаIэхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор зыщызэрихьэгъэ планернэ зэхэсыгъом ведомствэхэм апашъхьэ щытхэ Iофыгъо шъхьаIэхэм ыкIи Урысые инвестиционнэ форумым шъолъырыр зэрэхэлэжьэщтым щатегущыIагъэх.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, видеоселектор шIыкIэм тетэу муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

АР-м и Правительствэ и Тхьаматэу Александр Наролиным къызэриIуагъэмкIэ, федеральнэ бюджетым субсидиехэр къытIупщынхэм фытегъэпсыхьагъэхэ зэзэгъыныгъэхэм акIэтхэнхэмкIэ республикэ министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм IофшIэныр лъагъэкIуатэ. УФ-м и Президентрэ Урысыем и Правительствэрэ яIэпэчIэгъэнэ фондхэм къахэхыгъэ мылъкумкIэ псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ учреждениехэм япсэолъищмэ гъэцэкIэжьынхэр ащэкIох, гъэсэныгъэм епхыгъэ псэолъитIумэ IофшIэнхэр ащырагъэжьагъэх. Джащ фэдэу цIыфхэмкIэ къэлэ гупсэфым хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ программэм игъэцэкIэн сомэ миллион 245-м ехъу пэIуагъэхьанэу агъэнафэ. Ащ епхыгъэ гъогу картэр, уахътэу тефэщтыр ыкIи пшъэдэкIыжь зыхьыщтхэр агъэнэфагъэх.

Социальнэ мэхьанэ зиIэхэ Iофыгъохэм язэшIохын зэрэлъыкIуатэрэм, пшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм къатегущыIагъэх вице-премьерхэу Наталья Широковамрэ Сапый Вячеславрэ. Ахэм къызэраIуагъэмкIэ, УФ-м и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу бюджетым епхыгъэхэу Iоф зышIэхэрэм ялэжьапкIэ къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм анэгъэсыгъэнымкIэ (щылэ мазэм телъытагъэу) агъэнэфагъэр зэшIохыгъэ хъугъэ. Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм яшIын зиахъщэ хэзылъхьэгъэ цIыфхэу агъэпцIагъэхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм республикэм ипащэхэм Iоф дашIэ. Мы уахътэм ехъулIэу агъэпцIагъэхэм яреестрэ нэбгырэ 58-рэ ыкIи юридическэ лицэу щыт нэбгыри 3 хэт. Мы гумэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэным фэшI ащ фэгъэзагъэхэ ведомствэхэр зыхэлэжьэщтхэ зэхэсыгъо къагъэхьазырынэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къафишIыгъ.

АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый къызэриIуагъэмкIэ, илъэсэу тызхэтым ищылэ мазэ къыкIоцI республикэм изэхэубытэгъэ бюджет ихахъохэр сомэ миллион 748-м ехъугъ. БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, ар проценти 115,7-рэ мэхъу. Федеральнэ гупчэм къикIырэ ахъщэмкIэ агъэцакIэхэрэ проектхэм анахьэу анаIэ атырагъэтын зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ, ащкIэ министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм яIофшIэн нахь агъэлъэшынэу къяджагъ.

Къатыбэу зэтет унэхэм ахэт поликлиникэхэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIэхэ зыхъукIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэным иучреждение имызакъоу, псэупIэми изэтегъэпсыхьан къыдыхалъытэным, IофшIэныр нахь зэпхыгъэу шIыгъэным цIыфхэр къыкIэлъэIух. НэмыкI унэхэм ягъэцэкIэжьынкIэ графикэу щыIэр зэщамыгъакъоу, мы IофшIэным пэIухьащт мылъкур къэлэ администрациемрэ АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ и Министерствэрэ къагъотынэу республикэм ипащэ пшъэрылъ къафишIыгъ. Къуаджэу Адэмые дэт психоневрологическэ унэ-интернатым иперсонал Iоф зэришIэрэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм иIофыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. АщкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ министрэу Мырзэ Джанбэч пшъэрылъ гъэнэфагъэ фишIыгъ.

— УФ-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ ухъумэнымкIэ иминистрэу Максим Топилиным мы Iофыгъом ынаIэ тет. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ учреждением иIофшIэн зэригъэцакIэрэм нэIуасэ зыфишIызэ, сэкъатныгъэ зиIэхэ цIыфхэм реабилитацие акIу зыхъукIэ непэрэ шапхъэхэм адиштэрэ шIыкIакIэхэр гъэфедэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ. МыщкIэ опытэу щыIэр зэдгъэшIэным, ар интернатым икIэлэегъаджэхэм ыкIи икIэлэпIухэм къызфагъэфедэным тыпылъын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Урысые инвестиционнэ форумым республикэр зэрэхэлэжьэщт шIыкIэм иIофыгъуи АР-м и ЛIышъхьэ шъхьафэу къыщыуцугъ. Iофтхьабзэм зэрэхэлэжьэхэрэ шIыкIэр мы илъэсым зэблахъунэу ары. Джы нахь мэхьанэ зэратыщтыр тишъолъыр иэкономикэ инвестицие къыхэзылъхьэхэ зышIоигъохэм ыкIи джырэ уахътэм зипроектхэр республикэм щызыгъэцакIэхэрэм занкIэу адэгущыIэгъэныр ары. Республикэм ипащэ зэригъэнэфагъэмкIэ, форумым илъэхъан бизнесменхэм ащыщхэм зэIукIэгъухэр ыкIи зэдэгущыIэгъухэр адыриIэщтых.

Зэхэсыгъом икIэух гумэкIыгъо зиIэ цIыфхэу закъыфэзыгъазэхэрэм яIофыгъохэр зэхэфыгъэнхэм мэхьанэшхо иIэу КъумпIыл Мурат къыIуагъ. Социальнэ сетьхэмкIэ ащ фэдэ тхылъ заулэу къыIэкIэхьагъэр зэхафынэу ыкIи ахэмкIэ унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIынхэу ведомствэхэм япащэхэм аритыгъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.