Пшъэрылъыр гъэцэкIагъэ хъущт

УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм пшъэрылъэу къафишIыгъэм диштэу лъэпкъ платежнэ картэу «Мир» зыфиIорэм техьажьыгъэнымкIэ Адыгеим щызэшIуахырэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо тыгъуасэ щыIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх республикэм финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый, муниципальнэ хэбзэ къулыкъухэм, Лъэпкъ банкым, кредит организациехэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, 2017-рэ илъэсым бэдзэогъум и 1-м къыщыублагъэу банкхэм зафэзыгъазэхэрэм зэкIэми картэу «Мир» зыфиIорэр шIокI имыIэу къаратызэ ашIыщт. Бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ялэжьапкIэ къызэрыхьащт мыщ фэдэ карточкэм Iоныгъом и 1-м нэс техьанхэ фае. Джащ фэдэу къэралыгъо ыкIи муниципальнэ къулыкъушIэхэм, стипендие къызэратыхэрэм, пенсионерхэм мы картэр къаратыщт. Пенсионерхэр агъэгуIэщтхэп, 2020-рэ илъэсым бэдзэогъум и 1-м нэс ахэм аIыгъ карточкэхэр агъэфедэнхэ алъэкIыщт. АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат пшъэрылъэу къыгъэуцугъэм диштэу, къэралыгъо учреждениехэм аIутхэр мы системэм тегъэхьажьыгъэнхэм иплан республикэм щаштагъ. ЫпэкIэ къызэрэщытIуагъэу, бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэр илъэсэу тызхэтым Iоныгъом и 1-м ехъулIэу мы картэр агъэфедэн амал яIэщт, тыгъэгъазэм и 1-м нэс IофшIэнхэр зэкIэ гъэцэкIагъэхэ зэрэхъугъэмкIэ регионым зэфэхьысыжьхэр ышIынхэ ыкIи УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм иаппарат IэкIигъэхьанхэ фае.

— Мы картэм тытехьанымкIэ «гъогу картэ» зэхэдгъэуцуагъ ыкIи ащ къыдилъытэрэ лъэныкъо шъхьаIэхэр дгъэнэфагъэх. Мэкъуогъум и 15-м нэс чIыпIэ хэбзэ къулыкъухэм бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм яспискэ къагъэхьазырын ыкIи кредитнэ организациехэм картэхэр къызатыщт мафэхэмкIэ агурыIонхэу щытыгъэх. Бэдзэогъум и 10-м апэрэ зэфэхьысыжьхэр тшIыщтых, — къыIуагъ Долэ Долэтбый.

Лъэпкъ банкым икъутамэу республикэм щыIэм ипащэ игуадзэу Сергей Самойленкэм къызэриIуагъэмкIэ, мы системэм техьанхэм банкхэр техническэу фэхьазырых. Непэрэ мафэм ехъулIэу Урысыем ибанк 378-мэ системэу «Мир» зыфиIорэр агъэфедэ. ЗэкIэмкIи мыщ икартэ миллиони 7,5-рэ къыдагъэкIыгъ. Адыгеир пштэмэ, ащ ипчъагъэ мин 20 фэдиз мэхъу, нахьыбэрэмкIэ картэхэр Сбербанкым иех.

— Картэм шIуагъэу пылъыр, амалэу къытыхэрэр цIыфхэм агурыдгъэIон фае. ГущыIэм пае, Интернетым иамалхэр къызфэзыгъэфэдэзэ щафэхэрэмкIэ ар Iэрыфэгъущтмэ е сатыушIыпIэ гупчэ иным икассэ щыбгъэфедэн плъэкIыщтмэ. Ахэр зэхэугуфыкIыгъэу цIыфхэм къызафэтIуатэкIэ, Iофыр нахь псынкIэу гъэцэкIагъэ хъущт, — къыIуагъ Наталья Широковам.

ЗилэжьапкIэ Сбербанкым икартэ къихьэхэрэм япчъагъэ республикэмкIэ нэбгырэ мин 33-м ехъу. Джырэ уахътэм ехъулIэу «Мир» зытетхэгъэ картэ мин 17-м ехъу банкым къыдигъэкIыгъ, нэбгырэ мини 10,7-м ехъумэ ар атырагощэгъах. Банкоматхэм ыкIи терминалхэм япроцент 95-р мы системэм фытегъэпсыхьагъэх.

Московскэ индустриальнэ банкым, Урысыем имэкъумэщ банк ялIыкIохэр нэужым къэгущыIагъэх ыкIи мы системэм техьанхэмкIэ амалэу аIэкIэлъхэр къагъэнэфагъэх. Пстэуми къызэрэхагъэщыгъэу, пшъэрылъэу щытхэр гъэцэкIагъэхэ хъущт.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.