Пшъэрылъхэр фигъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ и ЧIыпIэ фонд ипа­щэу агъэнэфэгъэ Людмила Ялинам тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Мы IэнатIэм ыпэкIэ Iутыгъэ ыкIи республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэ игуадзэу хъугъэ Хьагъэудж Ма­риет ычIыпIэ ар ихьагъ. Сыд фэдэрэ лъэныкъокIи ­мэхьанэшхо зиIэ къулыкъум тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэр, пшъэрылъхэр АР-м и ЛIышъхьэ къыгъэнэфагъэх.

Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим и Правительствэ и Тхьаматэу Александр Наролиныр, вице- премьерэу Наталья Широковар, АР-м псауныгъэр къэухъумэ­гъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем.

Республикэм ипащэ пэублэ псалъэ къышIызэ, Фондым и Къутамэ ипащэу агъэнэфэгъэ Л.Ялинам къыфэгушIуагъ. Финанс системэм илъэс пчъагъэрэ зэрэхэтыгъэр, мы лъэны­къомкIэ опытышхоу IэкIэлъ хъу­гъэр къыз­фигъэфедэзэ джы зыфэ­гъэзэгъэ къулыкъум иIофшIэн зэрифэшъуашэу зэ­хэщэгъэным, ащ хэхъоныгъэ ышIы­ным ыкIуа­чIэ рихьылIэным зэ­рэщыгугъырэр риIуагъ.

— ГумэкIыгъоу щыIэхэм защыгъэгъуаз, ахэр дэгъэзыжьы­гъэн­хэм унаIэ тегъэт. Мы лъэныкъом уфэгъэзэгъэныр къызэ­рыкIоу щытэп, пшъэдэкIыжьышхо пылъ. Къулыкъум иIофшIэн зэрэзэхищэрэм бэкIэ елъытыгъ тицIыфхэм япсауныгъэрэ ящы­Iэныгъэрэ ухъумагъэхэ зэрэхъу­щтыр. Мыщ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ IэпэчIэгъанэхэр щыIэх, ар уиIофшIэнкIэ IэубытыпIэу щытын фае. Медицинэ фэIо-фашIэхэр цIыфхэм зэрифэшъуашэу афэгъэцэкIэгъэнхэр, диспансеризациер, нэмыкI лъэ­ныкъохэри пшъэрылъ шъхьаIэх. А пстэуми шъори, ащ фэгъэзагъэхэ нэмыкI структурэхэми, шъуиIо зэхэлъэу Iоф адэшъушIэным мэхьанэшхо иI. Ащ фэдэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ УФ-м и Президентэу Владимир Пу­тиным, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Александр Наролиныр, На­талья Широковар, Мэрэтыкъо Рустем нэужым къэгущыIагъэх. Фондым икъутамэ къыIэкIэхьэрэ мылъкур шIуагъэ къытэу ыгъэфедэным, лъэгэпIэ инхэм анигъэсыным, цыхьэу фашIыгъэр къыгъэшъыпкъэжьыным зэрэщыгугъыхэрэр къулыкъум ипэщакIэ раIуагъ.

Людмила Ялинам гущыIэр зештэм, мы IэнатIэм IухьанымкIэ цыхьэ къыфэзышIыгъэ ыкIи къыдезгъэштэгъэ пстэуми зэрафэразэр къыIуагъ. Бэ зэшIуи­хын фаеу ыпэ зэрилъыр дэгъоу къызэрэгурыIорэр, пшъэры­лъэу къэуцухэрэр гъэцэкIэгъэнхэм фэшI республикэм иминист­рэхэм я Кабинет зэпхы­ныгъэ дыриIэу Iоф дишIэным зэрэфэ­хьазырыр хигъэунэфыкIыгъ.

Людмила Ялинам апшъэрэ гъэсэныгъэ иI — Адыгэ къэралыгъо университетыр 2001-рэ илъэсым къыухыгъ, сэнэхьатэу «Бухгалтерский учет и аудит» зыфиIорэр зэригъэгъотыгъ. ИIоф­шIэн зыригъэжьагъэм къы­щыублагъэу IэнэтIэ зэфэшъхьаф­хэм аIутыгъ, аужырэ уахътэм муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» иадминистрацие финансхэмкIэ игъэIоры­шIапIэ ипащэ игодзагъ. Ипшъэ­рылъхэр дэгъоу зэригъэцакIэ­хэрэм къыкIэлъыкIоу Адыгеим финансхэмкIэ и Министерствэ и щытхъу тхылъ къыфагъэшъошагъ, республикэм изаслуженнэ экономист хъугъэ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.