Пшъэрылъхэр агъэцэкIэнхэм фэхьазырых

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным 2018-рэ илъэсым къыдигъэкIыгъэ жъоныгъокIэ унашъом къыдыхэлъытэгъэ лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн фэгъэзэгъэ Советым и президиум изэхэсыгъоу ты­гъуа­сэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэ­ри­хьагъ Урысыем и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым.

Тызхэт илъэсым мы лъэныкъомкIэ зэшIуахын алъэкIыгъэм, 2019-рэ илъэсым пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьыхэрэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущы­Iагъэх. Видеозэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх федеральнэ ми­нистрэхэр, шъолъырхэм япащэхэр, нэмыкIхэри. Ахэм ахэтыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурати.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, къэралыгъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэм мы лъэпкъ проектхэр фы­тегъэпсыхьагъэх, 2024-рэ илъэ­сым нэс ахэр агъэцэкIэнхэу агъэнафэ. УФ-м и Правительствэ лъэныкъо 12-мкIэ про­­граммэхэр ыгъэнэфагъэх: демографиер, гъэсэныгъэр, псауныгъэр къэухъумэгъэныр, цифрэ шIыкIэм тет экономикэр, щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр, культурэр, нэмыкIхэри.

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ, лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытагъэу къэралыгъом ипащэ къыгъэу­цугъэ пшъэрылъыкIэхэр шIокI имыIэу гъэцэкIэгъэнхэ зэрэ­фаер, ахэм мылъкушхо апэIуа­гъэхьанэу зэрагъэнафэрэр хигъэунэфыкIыгъ. Джырэ уахътэм ехъулIэу лъэпкъ проект 12-м язэхэгъэуцон аухыгъ. 2018-рэ илъэсыр имыкIызэ ахэр шъо­лъырхэм ащаштэнхэ фае.

— Илъэсищым мы проектхэм ягъэцэкIэн сомэ трил­лиони 5,7-рэ фэдиз пэIудгъэ­хьащт. ШIуагъэ къытэу фи­нансхэр гъэфе­дэ­гъэнхэм лъыплъэгъэныр, мыщ­кIэ шъо­лъырхэмрэ федеральнэ ведомствэхэмрэ яIо зэхэлъэу зэдэлэжьэнхэм мэхьа­нэшхо яI. Къэралыгъом ипащэ къызэрэхигъэщэу, лъэпкъ про­ектхэм шIуагъэу къахьырэр тхьэпэ закъом тетхагъэкIэ зи къикIырэп, ар цIыфхэм зэхашIэн фае, — къыIуагъ Дмитрий Медведевым.

Лъэпкъ проектхэм ягъэцэ­кIэн­кIэ пшъэдэкIыжь зыхьыхэрэ федеральнэ министрэхэр, шъо­лъырхэм япащэхэм ащыщхэр нэужым къэгущыIагъэх, щыкIагъэхэр щыIэх нахь мышIэми, УФ-м и Президент къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр зэшIуахынхэм зэрэфэхьазырхэр къаIуагъ. Ащ пае регионхэм яIофшIэн нахь агъэлъэшыгъ, чIыпIэхэм ащаштэгъэ проектхэм зэхъо­кIыныгъэхэр ыкIи хэгъэхъонхэр афашIыгъэх.

— Проектхэр игъом ыкIи шIуагъэ къатэу гъэцэкIэгъэнхэмкIэ зэкIэми пшъэдэкIыжь зэрэшъухьырэр зыщыжъугъэ­гъупшэ хъущтэп. Зыфэгъэзагъэм епхыгъэу анахьэу ынаIэ зытыригъэтын фэе лъэныкъохэр министрэ пэпчъ ыгъэнэ­фэнхэ, ахэм къапкъырыкIызэ иIофшIэн ыгъэпсын фае, — къы­Iуагъ зэфэхьысыжьхэр къы­шIы­хэзэ Дмитрий Медве­девым.

Мы зэхэсыгъом ыуж АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат министрэхэм я Кабинет хэтхэм зэIукIэгъоу адыриIагъэм лъэпкъ проектхэм республикэр ахэлэжьэным иIофыгъо щытегущыIагъэх. Къэралыгъо мэхьанэ зиIэ пшъэрылъыр шъолъырым зэрифэшъуашэу щыгъэцэкIэ­гъэным мэхьанэшхо зэриIэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ, ащкIэ ведомствэхэм яIофшIэн джыри нахь агъэлъэшынэу къафигъэпытагъ.

— Мы лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытагъэу проект 67-рэ федеральнэ гупчэм ыштагъ. Ахэм ащыщэу Адыге­им щыд­гъэцэкIэнэу дгъэ­на­фэрэр проект 46-рэ мэхъу, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — IофшIэныр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм бэкIэ елъыты­гъэщт тицIыфхэм ящыIэкIэ-­псэукIэ зыфэдэщтымрэ фе­деральнэ гупчэм къикIыщт финанс IэпыIэгъур зыфэ­ди­зыщтымрэ. Ащ дакIоу шIокI имыIэу зэнэкъокъу зэфэ­шъхьаф­хэм тахэлэжьэным, гъэхъагъэ­хэр тшIынхэм ыкIи шъолъыр анахь дэгъухэм ясатырэ тыхэтыным тыпы­лъын фае. ЗэкIэри тэры зэлъытыгъэр, IофшIэныр зэри­фэшъуашэу зэхатщэмэ, ти­пшъэрылъхэр дгъэцакIэхэмэ, зэшIотымыхын щыIэп. Ащ фэдэ екIолIакIэр пстэуми яIэубытыпIэу щытын фае.

Адыгеим и Правительствэ и Тхьаматэу Александр Наролиным къызэриIуагъэмкIэ, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн епхыгъэ IофшIэным изэхэщэн зэрифэшъуашэу къекIолIагъэх, шъо­лъырым амалэу IэкIэлъхэр зэкIэ агъэфедагъэх. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным 2018-рэ илъэсым къыдигъэкIыгъэ жъоныгъокIэ унашъом илъэ­ныкъо шъхьаIэхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу республикэм ихэбзэ къулыкъухэм пред­ло­жение гъэнэфагъэхэр къа­хьыгъэх, ахэр федеральнэ ведомствэхэм афагъэхьыгъэх. Къэралыгъом ипащэ ыпэкIэ къы­гъэуцугъэ пшъэрылъхэм ащыщэу лэжьапкIэр къэгъэлъэгъон гъэ­нэфагъэхэм анэгъэсыгъэнымкIэ зэфэхьысыжьхэм, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ IофшIэныр зэхэщагъэ зэрэхъу­рэм, электроннэ шIыкIэм тетэу ведомствэхэм тхьапэхэр зэIэпахыжьынхэ амал яIэным фэшI ахэр техникэмкIэ зэтегъэпсы­хьэгъэнхэм, нэмыкI социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэм АР-м и ЛIышъхьэ къащыуцугъ. Пшъэ­рылъхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ Iэ­пэчIэгъэнэ тедзэхэр зэряIэхэр, ахэр тапэкIэ къызфагъэфедэнхэ зэрэфаем къыкIигъэтхъыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.