Пчэгум игъэкIэжьын фежьагъэх

Адыгэкъалэ лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ къыпэIулъ пчэгум игъэкIэжьын непэ мэхьанэшхо зэратырэ Iофхэм зэу ащыщ. МэфэкI Iофтхьабзэхэри, спорт зэнэкъокъухэри мы чIыпIэр ары зыщыкIохэрэр. Адыгэкъалэ загъэпсыгъэр илъэс 50 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьэбзэ пстэури къихьащт илъэсым мыщ щызэхащэщт.

Муниципалитетым ипащэу ЛIыхэсэ Махьмудэрэ администрацием къэлэгъэпсынымкIэ ыкIи архитектурэмкIэ игъэIорышIапIэ иIофышIэхэмрэ къэлэ пчэгум IофшIэнхэр зэрэщыкIохэрэр бэмышIэу ауплъэкIугъ. Подрядчикхэм адэгущыIэзэ, къалэм имэр егугъухэзэ зэкIэми Iоф зэрашIэн, афагъэнэфэгъэ пIалъэхэм IофшIэнхэр зэраухын фаер хигъэунэфыкIыгъ.

— Къалэм ипчэгу изэтегъэп­сыхьан мэхьанэшхо етэты. Къэ­лэдэсхэмкIэ ар гъэпсэфыпIэ гуIэтыпIэу, Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэр зыщызэхащэрэ чIыпIэу щытын фае, — хигъэунэфы­кIыгъ къалэм имэр.

Адыгэкъалэ ипчэгу ипланировкэ зэхъокIыныгъэхэр фэхъу­щтых. ГущыIэм пае, лъэпкъ культурэмкIэ Гупчэм иIухьапIэ дэжь къыщегъэжьагъэу урамэу Советскэм нэс лъэсрыкIохэм анэмыкI щызекIон фитыщтэп. ГъогукIэхэмкIэ хьакIэщымрэ район хьыкумыр зычIэт унэмрэ якIолIэнхэ фаеу хъущт.

Пчэгум итеплъэ лъэшэу зызэрихъокIыщт, къэгъагъэхэр, чъыгхэр, куандэхэр ащ бэу щагъэтIысыщтых, лъэсрыкIо гъогухэр щагъэпсыщтых, остыгъэхэр щыпалъэщтых, тетIысхьапIэхэр дагъэуцощтых. Квадрат метрэ 5000 зэлъиубытэу пчэгур плиткэкIэ апкIэщт. Къалэм изэтегъэпсыхьан пае федеральнэ, республикэ, чIыпIэ бюджетхэм сомэ миллиони 10,15-рэ къахагъэкIыгъ.

Подряд организацием ищыкIэгъэ псэолъапхъэхэр зэкIэ чIыпIэм къыригъэолIэгъахэх. Джыдэдэм пчэгум изэтеутын ыуж итых, бордюрхэр агъэуцух, плиткэкIэ пчэгур пкIэгъэнымкIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэрахьэх.

Къалэм изэтегъэпсыхьан непэ мэхьанэшхо раты. Адыгэ­къалэ щыпсэухэрэр социальнэ инфраструктурэм изытет нахь ыгъэгумэкIыхэ хъугъэ. Пчэгур загъэкIэжькIэ къалэр нахь кIэракIэ, гуIэтыпIэ, нэфынэ хъущт.