Пчъагъэр – 0:2

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Чайка» Ростов хэку – 0:2.
ШэкIогъум и 4-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: Д. Веселов – Москва, С. Каруненко – Воронеж, Т. Тибилов – Ардон.
«Зэкъошныгъ»: Гиголаев (Ковалев, 62), Ахмедханов, Катаев, Бровчук, Хьагъур, Къонэ, Белов, Ещенко, Мамонов (Крылов, 79), Кадимов (Еркин, 66), Iащэ.
Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Подбельцев – 17, Хохлачев – 63.

«Зэкъошныгъэм» иешIэкIуи 8-мэ судьям къафигъэпытагъ. «Чайкэм» хэт нэбгыри 4-мэ тамыгъэ гъожьыр аригъэлъэгъугъ. ЗэIукIэгъур зэрэ­кIуагъэр зэфэпхьысыжьмэ, «Зэ­къош­ныгъэр» дысэу ешIагъэу тлъытэрэп. ТекIоны­гъэм фэбэнагъ, ау къэлапчъэм Iэгуаор дидзэн ылъэкIыгъэп. А. Хохлачевыр я 62-рэ такъикъым ешIапIэм къихьи, я 63-рэ такъикъым тикъэлапчъэ Iэгуаор къызыдедзэм, тиухъума­кIохэр игъом зэрэпэмыуцугъэхэр нафэу щытыгъ.

Пресс-зэIукIэр

«Чайкэм» итренер шъхьаIэу В. Семакиным къыIуагъ командэр апэрэ чIыпIэм зэрэфэбанэрэр. «Зэкъошныгъэм» кIуачIэр нахьыбэрэ зыщагъэфедэрэ футболыр къегъэлъагъо, ар «Чайкэм» къы­дилъыти, IэпэIэсэныгъэ къызыхигъэфагъ.
«Зэкъошныгъэм» илиние пэпчъ гъэпытэгъэн зэрэфаер тренер шъхьаIэу Ешыгоо Сэфэрбый иеплъыкIэхэм къащыхигъэщыгъ. Апэ итхэ командэхэм ахэтынхэм фэшI зыпкъ итэу ешIэн зылъэкIыщтхэр къыригъэблэгъэщтых.
ЕшIэгъухэр
«Спартак» Вл – «Черноморец» — 1:4, «Мэщыкъу» — «Ангушт» — 1:1, «Академия» — «Волгарь» — 0:1, «Динамо» — «Биолог» — 0:0, «Легион» — «Спартак» Нщ — 0:0, СКА — «Краснодар-3» — 2:1.