Пчъагъэр тифедэп

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Черноморец» Новороссийск – 0:1.
ШышъхьэIум и 7-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх.
Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Ахмеджанов — 25.

ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ. «Черноморцэм» тикъэлапчъэ Iэ­гуаор тазыркIэ къызыдедзэм ыуж тиешIакIохэм ягуетыныгъэ къеIы­хыгъэп. «Зэкъошныгъэр» бэрэ ыпэ­кIэ илъыгъ, ау хьакIэхэм якъэ­ла­пчъэ Iэгуаор дидзэн ылъэ­кIы­гъэп.

«Черноморцэм» хэтэу Рез­ни­ковыр пенальтикIэ тикъэлапчъэ къызыдэом, «Зэкъошныгъэм» икъэлэпчъэIутэу Давид Гиголаевым Iэгуаор къызэкIидзэжьыгъ.
«Черноморцэм» 1:0-у текIо­ныгъэр къыдихыгъ, Урысыем и Кубок къыдэхыгъэным фэбэнэным фэшI зэнэкъокъум щылъыкIотэщт. «Зэкъошныгъэр» Кубо­кым фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэм мыгъэ ахэлэжьэщтэп. Урысыем изэнэкъокъоу купэу «Къыблэм» щыкIорэм щешIэщт.

«Зэкъошныгъэр» шышъхьэIум и 11-м СКА Ростов-на-Дону дешIэщт. ЗэIукIэгъур пчыхьэм сыхьатыр 7-м Мыекъуапэ ща­ублэщт.