Пчъагъэр бэп

Апшъэрэ купым хэтхэ футбол командэхэу Мые­къуапэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлажьэхэрэм ятIонэрэ ешIэгъухэр тхьаумафэм яIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр

«Картонтара» — «ЧIыгушъхь» — 1:2, «Щагъдый» — «Мые­къуапэ» — 1:0, «Урожай» — «Ошъутен» — 1:0.

«ЧIыгушъхьэм» иешIакIоу Къо­нэ Амир «Картонтарэм» икъэла­пчъэ Iэгуаор зыдедзэм, Андрей Перовым бэ тыримыгъашIэу «ЧIы­гушъхьэм» иухъумакIо IэкIэ­кIи хъагъэм Iэгуаор ридзагъ

— 1:1. ЗэIукIэгъур кIэухым зыщыфэкIощтым Датхъужъ Ада-
мэ тазырыр дэгъоу ыгъэцакIи, пчъагъэм хигъэхъуагъ — 2:1, «ЧIыгушъхьэм» текIоныгъэр къы­дихыгъ.

«Щагъдыир» «Мыекъуапэм» 1:0-у зэрэтекIуагъэм къыхэдгъэщырэр командэр бэрэ ыпэкIэ зэрилъырэр ары. Уджыхъу Мурат тазыркIэ «Мыекъуапэм» икъэлапчъэ зыдэом, Iэгуаор лъхъанчэу быбыгъэми, зыми къыфэмыгъэуцоу хъагъэм щычэрэгъугъ — 1:0.

«Урожаим» футболым хэгъозэгъэ ешIакIоу хэтыр макIэп. «Кубань» Краснодар, «Черноморец» Новороссийск, «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ, нэмыкIхэм ахэты-гъэх, непи яIэпэIэсэныгъэкIэ з­ы­къыуагъаштэ. Виктор Кузнецовым «Ошъутенэм» икъэлапчъэ Iэ­гуаор зыдедзэм, зэIукIэгъум къырыкIощтыр къэпшIэнэу щытыгъэп. Хьа­титэ Алый «Урожаим» иухъума­кIохэр бэрэ ыгъэгумэ­кIы­гъэх, «Ошъутенэм» иешIакIо­хэм щысэ афэхъугъ, ау пчъагъэр зэ­­рихъо­кIынэу фэгъэхъугъэп. Андрей Уше­ниныр «Урожаим» илъэсыбэ хъугъэу щешIэ. Алексей Саяпиныр къэлэпчъэIут дэгъу. «Урожаим» ипащэхэу Александр Матусьян, ЗекIогъу Мурат къы­зэ­рэтаIуагъэу, командэр апэрэ чIы­пIэм фэбэ­нэщт. Пчъагъэр мы­­бэу, текIоны­гъэр къызэрэда­хырэр ­тэгъэшIагъо.

Футболым иветеранхэр, я 2 — 3-рэ купхэм ахэтхэр кIымэфэ ешIэгъухэм ахэлажьэх, язэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу макIох.

Я 3-рэ ешIэгъухэр

«Картонтара» — «Урожай»
«Щагъдый» — «Ошъутен»
«Мыекъуапэ» — «ЧIыгушъхь».

Апшъэрэ купым ешIэгъухэр мафэм сыхьатыр 11-м аублэх, зэкIэлъыкIохэу стадионэу «Юностым» щэкIох.