ПхъэнтIэкIур тахътэ къодыеп

Урысыем икъэгъэлъэгъон-зэнэкъокъоу пхъэнтIэкIум искусствэм чIыпIэу щыриIэм фэгъэхьыгъэр Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. ЗэлъашIэрэ сурэтышIэу Михаил Шемякиным музеим еплъыкIэу фыриIэм ар къыпкъырэкIы.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым ипащэу Кушъу Нэфсэт зэхахьэм пэублэ гущыIэ къыщишIыгъ.

Ижъырэ лъэхъаным къыщыублагъэу пхъэнтIэкIум мэхьэнэ ин зэриIэм Н. Кушъур къытегущыIагъ. Пачъыхьэ тахътэу зэралъытэщтыгъэм къыпкъырыкIи, зэлъашIэрэ сурэтышIэу Еутых Асе тахътэшхоу ышIыгъэр музеим ипчэгу къыщагъэлъэгъонэу къагъэуцугъ. Джэрзыр дышъэпс егъэшъуагъэу зэрэплъэгъурэм пхъэнтIэкIушхор къегъэкIэракIэ. Уеплъы зыхъукIэ нэр пIэпехышъ, уитIысхьэ пшIоигъоу уахътэ къыокIу. Урысыем изаслуженнэ артистэу Бэгъ Саид, гъэзетэу «Мыекъопэ къэбархэм» яредактор шъхьаIэу Валерий Кондратенкэр, сурэтышI цIэрыIохэу Бырсыр Абдулахь, Еутых Асе, нэмыкIхэм яеплъыкIэхэр зэхахьэм къыщаIотагъэх. ПхъэнтIэкIум щыIэныгъэм чIыпIэу щыриIэр къыхагъэщызэ, зэрагъэфедэрэ шIыкIэм изакъоп яеплъыкIэхэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр.

Михаил Шемякиным (Къэрдан) игупшысэхэм къапкъырыкIыхэзэ искусствэм пыщагъэхэр пхъэнтIэкIу зэфэшъхьафхэр пшIын зэрэплъэкIыщтым къытегущыIагъэх, сурэтэу тепхыгъэмкIэ искусствэм ыбзэкIэ цIыфхэм гущыIэгъу уафэхъуныр Iоф къызэрыкIоп.

Зэнэкъокъум хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэу Ростов хэкум, Темыр Осетием — Аланием, Краснодар краим, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэм шIухьафтынхэр афашIыгъэх. Музеим шIэныгъэмкIэ иIофышIэу Сулейманова Фатимэ сурэтышIхэм афэгушIуагъ, зэнэкъокъу инхэм нахьыбэрэ ахэлэжьэнхэу афиIуагъ.

Василий Кротовым, Давид Манакьян, Аркадий Кирнос, Дмитрий Войновым, Шъэожъ Хьасан, Тутарыщэ Дианэ, Абд-Алмаджид Наринэ, Даур Аслъан, Элдарэ Муратэ, Хьатухъ Сидрэ, Татьяна Вагановам, фэшъхьафхэм щытхъу тхылъхэр, шIухьафтынхэр афашIыгъэх, нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

Къэгъэлъэгъоныр едзыгъуитIоу гощыгъэ. Апэрэм сурэт 250-рэ къыщагъэлъагъо. ШIэныгъэмрэ художественнэ амалхэмрэ зэпхыгъэхэу искусствэм зэрэщагъэфедэхэрэр къыхэогъэщых. США-м ащ фэдэ къэгъэлъэгъонхэр зэрэщыкIуагъэхэр къызыдэплъытэкIэ, Мыекъуапэ щызэхащэгъэ Iофтхьабзэм дунэе мэхьанэу иIэм уегъэгушхо.

ЯтIонэрэ едзыгъом икъэгъэлъэгъон нэбгырэ 300 фэдиз хэлажьэ. Сурэтхэр джырэ уахътэм епхыгъэх.

Къэгъэлъэгъоныр тыгъэгъазэм и 1-м нэс музеим щыкIощт.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.

Сурэтхэр музеим къыщытетхыгъэх.