ПФР, МГТУ, СШОР-1

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу бзылъфыгъэ командэхэр хэлэжьагъэх. Апэрэ чIыпIэм икъыдэхын фэгъэ­хьыгъэ зэIукIэгъур зыхьыщтыр къэшIэгъуаеу щытыгъ.

Спорт еджапIэу N 1-м Джэнчэтэ СултIан ыцIэ ехьы. Ащ зыщызыгъэсэхэрэ пшъашъэхэр яIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъэх, апэрэ чIыпIэр къыдахыным пэблэгъагъэх. СШОР-1-р ПФР-м Iу­кIагъ. Апэрэ едзыгъор СШОР-м ыхьыгъ. ЯтIонэрэм ПФР-р щытекIуагъ. Ящэнэрэр СШОР-м зехьым, ПФР-м гумэкIыгъуабэ иIэ хъугъэ. Командэм ипащэу Къулэ Аскэрбый ешIакIохэм яушъыизэ, хэкIыпIэшIухэр къагъотыгъэх.

ПФР-м ухъумэн Iофыгъохэр нахь дэгъоу ыгъэцакIэхэу зеублэм, ыпэкIэ зэрилъыщт шIыкIэри къыгъотыгъ. Пчъагъэр 2:2 хъугъэ, ятфэнэрэ едзыгъом ПФР-р щытекIуагъ, 3:2-у апэрэ чIыпIэр ыхьыгъ. СШОР-р ящэнэрэ чIыпIэм нэс зэкIэкIуагъ, МГТУ-м ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ командэхэм яешIэкIо анахь дэгъухэр къыхагъэщыгъэх, нэпэеплъ шIухьафтынхэр афашIыгъэх. Олеся Боброва – ПФР, Анастасия Гавря – МГТУ, Анастасия Самойленко – СШОР.

Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дмитрий Щербаневыр, Урысыем ПенсиехэмкIэ фондым икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу, командэу ПФР-м итренерэу Къулэ Аскэрбый, Адыгэ Республикэм волейболымкIэ и Федерацие ипрезидентэу Андрей Шопиныр кIэух зэхахьэм къыщыгущыIагъэх, псауныгъэм игъэпытэн фэгъэхьыгъэхэ зэнэкъокъухэр тапэкIи зэ­рэзэхащэщтхэр къаIуагъ, ешIа­кIохэм медальхэр, кубокхэр, щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх.

Сурэтым итхэр: ПФР-р СШОР-м дешIэ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.