ПсэукIэ амалхэр нахьышIу шIыгъэнхэр

Ны мылъкум фэгъэхьыгъэ программэм зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм гъэтхэпэ мазэу икIыгъэм ыкIэм кIуачIэ яIэ хъугъэ.

Унагъом псэукIэ амал­хэу иIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэмкIэ программэм къыщыдэлъытагъэхэр арых зэхъокIыныгъэхэр зыфа­шIыгъэхэр. Ны мылъкумкIэ псэупIэхэу унагъохэм ащэфыхэрэм язытет нахь пхъашэу лъыплъэгъэныр анахь шъхьаIэу щыгъэ­нэфагъэхэм ащыщ. Джы псэупIэхэм язытет лъы­плъэрэ органхэм фэтэрыр е унэр ущыпсэуным фытемыгъэпсыхьагъэу загъэ­унэфыкIэ, ахъщэр ащ пэ­Iуигъэхьанэу унагъом рамытын фитых.

Ны мылъкумкIэ ыщэфы­нэу унагъом ыгъэнэфэгъэ псэупIэм изытеткIэ Пен­сиехэмкIэ фондыр зэупчIырэр чIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьыпIэ органхэр, къэралы­гъо псэупIэ надзорыр ыкIи псэупIэхэм алъыплъэрэ муниципальнэ органхэр ары. Унэм е фэтэрым ущы­псэун плъэкIынэу щытыми, ащ ищыкIэгъэ шапхъэхэм адимыштэрэми, зэхэоным нэсыгъэу Iуп­хы­жьын фаеми, бгъэкIэжьын ищыкIагъэу щытми ахэм агъэунэфышъ, ар къэ­зыушыхьатырэ тхылъхэр къатых.

ПсэупIэр унагъом къыщэфын гухэлъ иIэми, къы­щэфыгъахэу, ау ащ пае банкым чIыфэу къыIихыгъэм е унэр ышIыгъэу, ащ тыригъэкIодэгъэ ахъщэм ны мылъкур пэIуигъэхьан гухэлъ иIэми, ащ изытет зыфэдэм ПенсиехэмкIэ фондыр кIэупчIэ. Джы законым зэхъокIыныгъэу фашIыгъэхэм узчIэсын умы­лъэкIыщт псэупIэм ахъ­щэр пэIуамыгъэхьанымкIэ яшIуагъэ къэкIощт.

УФ-м и Гупчэ банк щи­мыгъэгъозагъэу ахъщэ чIы­фэ къэзытырэ организациехэр ны мылъкумкIэ чIыфэр зэратыжьыхэрэм яспискэ хэгъэкIыгъэнхэуи зэхъокIыныгъэхэм къащыдэлъытагъ. НахьыбэрэмкIэ ащ фэдэ организациехэм ипотекэу къатырэм процентэу къытырагъахъорэр банкхэм япроцентхэм бэ­кIэ анахь иных. Унагъом ащ фэдэ чIыфэу ыштагъэр пщыныжьыгъуае къыщы­хъущт, ­ымытыжьышъухэным ищынагъуи щыIэ мэхъу. Ащ фэдэ чIыпIэ ифагъэм псэу­пIэр чIинэн ылъэкIыщт.

А зэхъокIыныгъэхэм ада­кIоу ны мылъкур къыдалъытэзэ ахъщэ чIыфэ къэзытырэ организациехэм яспискэ нахьыпэкIэ ипо­течнэ Агентствэщты­гъэу джы «Единый институт раз­вития в жилищной сфе­ре ДОМ.РФ» зыфиIорэмрэ чIыфэ къэзытырэ мэкъумэщ кооперативхэмрэ (сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив) хагъэхьагъэх. Джы унагъохэм ны мылъкур къыздырагъаIэзэ зичIыфэ апщыныжьын алъэкIыщт организациехэм яспискэ гъэнэфагъэ щыIэ хъугъэ. Ащ чIыфэ къэ­зытырэ организациеу, потребительскэ ыкIи мэкъумэщ кооперативэу илъэ­сищ нахь мымакIэу Iоф зышIэхэрэмрэ «ДОМ.РФ» зыфиIорэмрэ хахьэх.

Джащ фэдэу зэхъокIыныгъэхэм ны мылъкур гъэ­федэгъа зэрэхъугъэр мазэм къыкIоцI ар зыем лъагъэIэсынэу къащыдэ­лъытагъ. Ахъщэр зыщаухыгъэ мафэм къыщыублагъ къызэралъытэщтыр.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм
ипресс-къулыкъу