Псэогъу зэфэхъухэрэм япчъагъэ хэхъуагъ

ЗАГС-м и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм къызэриIорэмкIэ, бэдзэогъу мазэм ыкIэхэм къащегъэжьагъэу псэогъу зэфэ­хъунхэр ныбжьыкIэхэм нахь къыхахы.

Мыгъэ шышъхьэIум и 18-м зызэгуатхэнэу шIоигъоныгъэ бэмэ яI. — 2018-рэ илъэсым шы­шъхьэIум и 18-р охътэ дахэу зылъытэрэр макIэп.

Къыхэгъэщыгъэн фае ар зыгъэпсэфыгъо мафэу зэрэтефэрэр. Зэшъхьэгъусэ хъунхэм фэхьазырхэу, а мафэм зызэгуатхэн шIоигъоныгъэ яIэу тхылъ 50-м ехъу къырахьылIагъ. Джащ фэдэу шIу­лъэгъуныгъэм, унагъом, шъыпкъэныгъэм я Мафэ ипэгъокIэу ящыIэныгъэ зэдагъэшIэнэу лъэ­бэкъу пытэ бэмэ ашIыгъ, — къыщаIуагъ ЗАГС-м и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм.

ЫпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ Гъэ­IорышIапIэм къызэритырэмкIэ, мыгъэ псэогъу зэфэхъухэ­рэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ. Тызхэт илъэсым пыкIыгъэ мэзитфым къыкIоцI нэбгырэ 717-мэ зызэгуатхагъ. Ар блэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, проценти 5,9-кIэ нахьыб.

(Тикорр.).