Псы стырыр аубытыщт

Хабзэ зэрэхъугъэу, гъэ къэс жъоныгъуакIэм и 15-м къыщегъэжьагъэу тхьамэфитIу пIалъэ­кIэ Мыекъуапэ чIыпIэ-чIыпIэу псы стырыр щаубыты.

Котельнэхэм яIофшIэн зыкIызэпагъэурэр ахэм пэшIорыгъэшъ гъэцэкIэжьынхэр ара-шIы­лIэнхэм пай.

АО-у «АТЭК Майкопские тепловые сети» зыфиIорэм къызэритыгъэмкIэ, псы гъэ­фэбапIэр умыгъэкIуасэу насоснэ оборудованиер ыкIи псыр химическэу зыщагъэхьазыррэ системэр бгъэцэкIэжьынхэ плъэкIырэп.

Котельнэхэм ыкIи гупчэ фэбэпIэ пунктхэм яIофшIэн къызыщызэтырагъэуцощт ма­фэхэр Мыекъуапэ щагъэнэфэгъахэх. Ащ фэгъэхьыгъэ къэ­барыр зэрытхэгъэ тхьапэхэр фэ­тэрыбэу зэхэт унэхэм ячIэ­хьагъухэм къапалъагъэх. Джащ фэдэу гъэIорышIэкIо компа­ние­хэм социальнэ мэхьанэ зиIэ объектхэм (еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр, сымэджэщ­хэр) псы стырыр зэраубытыщтымкIэ макъэ арагъэIугъ.

Сыдигъуа ыкIи мэфэ тхьапша псы стырыр зыщымыIэщтыр?

АО-у «АТЭК Майкопские тепловые сети» зыфиIорэм исайт мыщ фэгъэхьыгъэ къэбарыр игъэкIотыгъэу ит. Шъхьадж зыщыпсэурэ чIыпIэм елъытыгъэу мафэхэу псы стырыр зы­щау­бытыщтыр ижъугъотэщт. Ежь къулыкъур зыдэщытыр — ур. Гагариным ыцIэ зыхьырэр, 156-рэ.

ФэбэрыкIуапIэхэм ягъэцэ­кIэжьын ыкIи псы стырым изэ­пыгъэун телъытыгъэ пIалъэр илъэс къэс чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ органхэм агъэ­нафэ.

Ау санитарнэ шапхъэхэм къызэрадыхэлъытагъэмкIэ, ащ фэдэ пэшIорыгъэшъ гъэцэ­кIэжьынхэм мэфэ 14 нахьыбэ атекIуадэ хъущтэп. Къэралыгъо псэолъэшIыным иунашъуи джа пIалъэр ары щыгъэ­нэфагъэр.

ТхьамэфитIу тешIэу псы стырыр къышъуфыхамыгъэнэжьымэ, Къэралыгъо псэупIэ ин­спекцием, прокуратурэм е хьы­кумым яорганхэм зафэжъугъэзэн шъуфит.

ЫпкIэ зэрэшъутыщтыр

Счетчикхэр зиунэ итхэм аущтэуми ыпкIэ атыщтэп. Счетчик зимыIэхэм псы стырыр зыщямыIэгъэ мафэхэр къа­фыкIалъытыкIыжьынхэу щыт.

Iэшъынэ Сусан.