Псыхъохэм сакъыныгъэ къащызыхэжъугъаф!

ЦIыфыбэхэм якIэсэ гъэмафэр зыпкъ имыуцоу бэрэ ежагъэх. Мэкъуогъу мэзэ псаум ыкIи бэдзэогъум иапэрэ тхьамафи ощххэр бэрэ къещхыгъэх. Фэбагъэр ыкIи чэфыгъор зыхэт уахътэу гъэмафэр джы пытэу ылъэ теуцуагъ.

А лъэхъаныр ыкIэм фэкIо нахь мышIэми, пхъашэу зыкъигъэлъэгъонэу игъо ифагъ.

Анахь гушIуагъо хэтхэр кIэлэцIыкIухэр ары. Ахэм якIэсэ дэд псыхъохэм, бассейным, хым защагъэпскIыныр. Мафэм ианахь жъоркъми ахэр псым къыпфыхэщыжьыхэрэп. Ащ дакIоу мы Iофым гумэкIыгъуабэ къызыдехьы. Мы тхьамафэм къыкIоцI кIэлэцIыкIуи 2 псым ытхьэлагъ.

Тэхъутэмыкъое районым ит къуаджэу Козэт дэжь псыхъоу Пшызэ Iушъо илъэс 11 зыныбжь кIалэр щитхьэлагъ. АпэрапшIэ ар зыдэщыIэр амышIэу къэбар къатыгъагъ, нэужым зэрагъэунэфыгъэмкIэ, псым ытхьэлагъэу къычIэкIыгъ.

Урысые Федерацием и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм къызэритыгъэмкIэ, сабыим ихьадэ къагъотыжьыгъ. Мы уахътэм хьыкум-медицинэ уплъэкIунхэр ащ рашIылIэх, идунай зэрихъожьыгъэм лъапсэ фэхъугъэр ыкIи шъобжхэр тещагъэхэу щытыгъэмэ агъэунэфых.

Джыри зы хъугъэ-шIэгъэ тхьамыкIагъо шышъхьэIум и

9-м къуаджэу Бжъэдыгъухьаблэ къыщыхъугъ. Илъэси 8 зыныбжь кIэлэцIыкIур псыхъоу Шъхьэгуащэ хитхьэлыхьагъ.

Урысыем и МЧС и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгэ Республикэм щыIэм цIыфхэм ящынэгъончъагъэ псы объектхэм къащыухъумэгъэнымкIэ иотдел ипащэу ХъутIыжъ Муратэ къызэриIуагъэмкIэ, шышъхьэIум и 9-м сыхьатыр 18.28-м Бжъэдыгъухьаблэ дэсхэм псым ытхьэлэгъэ кIэлэцIыкIум ихьадэ къызэрэхахыжьыгъэмкIэ оперативнэ Гупчэм макъэ къырагъэIугъ. Зыщыщыр агъэунэфыгъ, 2009-рэ илъэсым къэхъугъ, а къуаджэм щыпсэугъ. ТхьамыкIагъор къызхэкIыгъэр мы уахътэм зэхафы.

Игугъу къэсымышIын слъэкIыщтэп бэдзэогъум и 2-м илъэс 29-рэ зыныбжь кIалэу полицием икъулыкъушIэр псыхъоу Шъхьэгуащэ зэритхьэлагъэр. Ащ игъусагъэх ишъхьэгъусэу илъэс 28-рэ ыкIи ышыпхъу икIалэу илъэс 13 зыныбжьыхэр. Ахэри хэкIодагъэх. А сурэтыр зэкIэ ясабыеу нэпкъым Iусыгъэм ынэгу кIэкIыгъ.

Джащ фэдэ тхьамыкIагъохэр зыщыдгъэгъупшэхэ хъущтэп, акъылыгъэ ахэтхынэу щыт.

Отделым ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, 2017-рэ илъэсым тиреспубликэкIэ нэбгырэ 11 псым ытхьэлэгъах, ащ щыщэу 2-р — кIэлэцIыкIу. Сабыйхэмрэ зыныбжь имыкъугъэ Iэтахъохэмрэ мыщ фэдэ тхьамыкIагъохэм ахэмыфэнхэм фэшI ны-тыхэм зыгъэпскIыгъо уахътэм нахь егъэлыягъэу сакъыныгъэ къызхагъэфэнэу, шапхъэу щыIэхэр къафаIотэнхэу, нахь алъыплъэнхэу ХъутIыжъ Мурат закъыфегъазэ.

ЗыгъэпскIыным гухахъо хагъуатэу, япсауныгъи ишIуагъэ къекIэу зэхэпщэным шэпхъэ гъэнэфагъэхэр пылъых. Ау а шапхъэхэр кIэлэцIыкIухэм ямызакъоу, ныбжь зиIэхэми агъэцакIэхэрэп. ЕтIанэ кIэухэу фэхъурэр тхьамыкIэгъошху.

ЦIыфэу дэгъоу есыкIэ зышIэрэми сакъыныгъэ къызхигъэфэнэу щыт. Фэбэ дэдэ зыхъукIэ тыдэми зыщагъотырэ чIыпIэм хэхьанхэу ежьэх. Анахь къызэрыкIо псыIыгъыпIэми щынагъо къеты, ащ ычIэ чIэлъыр зыми ышIэрэп. Сыда пIомэ нэпэнчъэ псэолъэшIхэм яхэкIхэр ахэм ахатакъохэу бэрэ уарехьылIэ. УIагъэхэр къыптещагъэхэ зэрэхъущтым имызакъоу, фыкъоныгъэ инхэр хэпхыщтых.

Сыдигъуи зыщышъумыгъэгъупш:

— ХэушъхьафыкIыгъэ чIыпIэхэу санитарнэ-эпидемиологическэ шапхъэхэм адиштэхэрэм защыжъугъэпскIы хъущт.

— ШъуимынэIосэ псыIыгъыпIэм шъухэхьанэу ишъухъухьагъэмэ, сакъэу, жъажъэу ычIэ шъууплъэкIу.

— Уахътэу зызыщыжъугъэпскIы хъущтхэр — пчэдыжьым сыхьатыр 8 — 10-м нэс, пчыхьэм — 17 — 19-хэр.

— Шъон пытэхэм шъуяшъуагъэу псым шъухэмыхь.

Мыщ дэжьым зы хъугъэ-шIагъэу икIыгъэ тхьамафэм сызэрихьылIагъэр сыгу къэкIыжьыгъ. Шъыпкъэр пIощтмэ, лъэшэу сигъэсымэджагъ. Ингушетием къикIи кIэлэ ныбжьыкIэр хьакIакIо иныбджэгъу дэжь Адыгеим къэкIуагъ. Лъэшэу зызезэрэгъэшъохэ нэужым загъэпскIын фаеу алъытагъ. КIэлэ хьакIэр псыхъоу Лабэ шъхьэкIэ хэпкIагъ. А чIыпIэр чэндж дэдэу къычIэкIыгъ. Ытхыкъупшъхьэ чIыпIи 3-у зэпыкIыгъ, ыпшъэ зэриутыгъ, тхы куцIыр дэчъыгъ.

КIэкIэу къэпIон зыхъукIэ, сэкъатэу егъашIэм щылъынэу къэнагъ.

Амал иIэу шъуешъуагъэу псым шъухэмыхь!

Псым ытхьалэрэм ышIэн фаер:

— Анахь шъхьаIэр — шъукъэмыщт!

— Щыгъын лыеу шъущыгъхэр амал зэриIэкIэ зыщышъухых. Шъумакъэ Iэтыгъэу IэпыIэгъу шъукъедж.

— Зызэпырыжъугъази кIыбым шъутегъуалъхь, куоу жьы къашъущэ.

— ПэкIэ жьы къашъущэ, жэм дэт псыр ежъугъэх.

Ныбжь зиIэхэм афэмыдэу, кIэлэцIыкIухэм алъэныкъокIэ щыIэ шапхъэхэр шIокI имыIэу агъэцэкIэнхэ фае. Нахьыжъхэм янэплъэгъу итхэу ахэм загъэпскIынэу щыт. Лагерьхэм е зекIо емыжьэхэзэ, кIэлэцIыкIур зэрэзекIощтыр ны-тыхэм игъэкIотыгъэу къыфаIотэн фае. Фабэр градус 25-м, псыр градус 22-м мынахь макIэхэу сабыим игъэпскIын ебгъэжьэщт.

ТыгъэзегъэупIэм шъущыIэ зыхъукIэ, сабыир шъуинэплъэгъу ишъумыгъэкI. Ащ цIыфыбэ щызэрэугъоишъ, къазэрэхэшъушIыкIыщт щыгъын лыдхэр щышъулъэх.

Анахь мыухъумэгъэ купым — кIэлэцIыкIухэм — щынагъор ашIэрэп. Джэгуным зыхилъасэхэкIэ, пстэури ащэгъупшэ. Арышъ, нахьыжъхэр ары ахэмкIэ пшъэдэкIыжь зыхьырэр. Икъу фэдизэу тисабыйхэм талъыжъугъаплъ!

IЭШЪЫНЭ Сусан.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.