Псыхъохэм къахэхъощт

Аужырэ уахътэм къещхыгъэ ощхыхэм апкъ къикIыкIэ жъоныгъуакIэм и 21-м къыщегъэжьагъэу псыхъоу Лабэ ыкIи Краснодар краим икъыблэ-къохьапIэ щыIэ псыхъо цIыкIухэм псэу адэтым зыкъиIэтын ылъэкIыщт. Анахьэу псыр нэпкъхэм къадэкIын зыщилъэкIыщтхэм ахэхьэх Апшеронскэ, Лабинскэ, Мостовской районхэр.

Псыр къиуным ищынагъо зэрэщыIэм икъэбар ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ Министерствэм икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм цIыфхэм къалъегъэIэсы.
Адыгеим игидрометеогупчэ макъэ къызэригъэIурэмкIэ, мэфэ благъэхэм республикэм щыошъопщэщт, чэщырэ макIэу къещ­хыщт. ЧIыпIэ-чIыпIэу ощхышхо ошъу хэтэу къащехыщт, шыблэр гъо­гъощт. Мафэрэ чIыпIэ зырызхэм ощх къащещхыщт, шыблэр ащыгъогъощт.

(Тикорр.).