ПсырыкIуапIэм ишIын аухыгъ

Илъэс 20-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, Косовэ къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм апае къуаджэу Мэфэхьаблэ агъэпсыгъ. Заом къыхэкIыжьыгъэхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ, щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэмкIэ  республикэм ипащэхэм  Iофышхо ашIагъ.

Джырэ уахътэм адыгэ чылэм нэбгыри 178-рэ фэдиз щэпсэу. Ахэм яфэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу афагъэцэкIэнхэм, яшIуагъэ арагъэкIыным фэшI мы аужырэ илъэсхэм шъолъырым щызэшIуахыгъэр бэ.

Къуаджэм щагъэпсыгъэ IэзапIэм ишIуагъэкIэ цIыфхэр чы­жьэу мыкIохэу апэрэ медицинэ IэпыIэгъур арагъэгъоты. Джащ фэдэу гупыкI зиIэ адыгэ кIалэм мэщыт дахэ мыщ къыдаригъэгъэуцуагъ, чылэдэсхэм япсауныгъэ агъэпытэным ыкIи спортым пыщэгъэнхэм фэшI аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ стадион афашIыгъ.
Iофыгъо анахь шъхьаIэу щытыгъэр зашъохэрэ псыр Мэфэхьаблэ ещэлIэгъэныр ары. АщкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат му­ниципалитетым, ащ фэгъэзэгъэ къулыкъухэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх, ахэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм ежь ышъхьэкIэ лъыплъагъ. Федеральнэ программэу «Къоджэ псэупIэхэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэхэр ашIынхэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу псырыкIуапIэм ишIын аухыжьыгъ. Километри 6 фэдиз зикIыхьэгъэ псэуалъэм игъэпсын сомэ мил­лиони 10,8-рэ пэIуагъэхьагъ. Ащ щыщэу сомэ миллиони 6,8-р – федеральнэ гупчэм, миллиони 2,9-р – республикэм, миллион 1,1-р – чIыпIэ бюджетым къа­тIупщыгъэх. Мы лъэныкъомкIэ республикэм ипащэхэм пшъэ­рылъхэр зэрагъэцэкIагъэхэм ишIуагъэкIэ цIыфхэр бэшIагъэу зэжэщтыгъэхэ псы къабзэр агъэфедэн амал щыIэ хъугъэ. Къуаджэм гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэр ещэлIэгъэным епхыгъэ IофшIэнхэм джырэблагъэ апа­дзэжьынэу агъэнафэ.

– Псыр къычIэзщырэ псэуа­лъэ тиIагъ, ау ащ изытет уигъэ­рэзэнэу зэрэщымытым къы­хэкIэу дгъэфедэжьыщтыгъэп. Тигъунэгъу къутырэу Пролетарскэм къикIыщтыгъ тикъуаджэ къыIэкIахьэщтыгъэ псыр. Сетим лъэшыщэу Iоф зэришIэрэм къы­хэкIыкIэ псым икъэтын зэпыугъохэр фэхъущтыгъэх, ащ идэгъугъэкIи гумэкIыгъохэр щыIагъэх. ПсырыкIуапIэу къытфашIыгъэм ишIуагъэкIэ мы щыкIагъэ­хэр зэкIэ дэгъэзыжьыгъэхэ хъугъэ, – еIо Мэфэхьаблэ иад­министраторэу Хьасани Мыхьамэт.

Косовэ имызакъоу, Тыркуем, Сирием, Иорданием, Израиль къикIыжьыгъэхэри къуаджэм дэсых. Унагъохэм ащыщыбэм унэхэр ашIынхэу рагъэжьагъ. Инфраструктурэ зэрэщымыIэм цIыфхэр зэтыриIажэщтыгъэх. Къуаджэм псыр зэрэращэлIа­гъэм Iофхэр бэкIэ нахь къыгъэпсынкIэнхэу, гумэкIыгъуабэ дэгъэзыжьыгъэ хъунэу, мыщ щыпсэу ыкIи унэ щызышIы зышIоигъохэм япчъагъэ хэхъо­нэу цIыфхэр мэгугъэх. ПсэупIэ зыщыпшIын плъэкIыщт хапIэу чылэм дэлъыр афикъущт.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ фэгъэ­хьыгъэу IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыжьыгъэ тилъэпкъэгъу­хэм ащыщхэм заIокIэм Мэфэ­хьаблэ иIофыгъохэми атегущыIа­гъэх. Илъэс 20-кIэ узэкIэIэбэ­жьымэ Косовэ къикIыжьхи тилъэпкъэгъухэм ячIыгу къызэрагъэзэжьыгъагъэм тарихъ мэ­хьанэшхо зэриIэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

– Къуаджэу Мэфэхьаблэ псырыкIуапIэм ишIын щытыу­хыгъ, гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэр ещэлIэгъэнми пытыдзэ­жьыщт, псэупIэм изэтегъэ­псыхьан лъыдгъэкIотэщт. Шъыпкъэ, тызгъэгумэкIырэ Iофыгъохэри щыIэх, зэкIэри псынкIэ къытщыхъоу тфэIощтэп. Ау ахэр дэгъэзыжьыгъэн­хэм, пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм тишъыпкъэу тапылъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къызэрэхигъэщыгъэу, федеральнэ, шъолъыр ыкIи чIыпIэ хэбзэ къулыкъу­хэр зэгъусэхэу къэзыгъэзэ­жьыгъэ тицIыфхэм ящыIэ­кIэ-псэукIэ нахьышIу хъуным Iоф дашIэным фэхьазырых. Мэфэхьаблэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, итхъухьагъэр щы­Iэныгъэм щыпхырыщыгъэным тапэкIэ тапылъыщт, – къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.


Къуаджэм псырыкIуапIэр зэрэращэлIагъэм цIыфхэр ыгъэ­гушIуагъэх, мыщ фэдэ фыщытыкIэм кIуачIэ къаритыгъ. Сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къафэхъугъэхэ республикэм ипащэхэм, муниципальнэ образованиеу «Мыекъопэ районым» иадминистрацие, къулыкъухэм, ведомствэхэм афэразэх. Адыгеим хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, ыпэкIэ лъыкIотэным афэшI ежьхэм къатефэрэр агъэцэкIэным фэхьазырых.

Мэфэхьаблэ мафэ къэс нахь кIэракIэ ыкIи зэтегъэпсыхьагъэ мэхъу, щыкIагъэу, гумэкIыгъоу иIэхэр цIыкIу-цIыкIоу дагъэзыжьых. Мыщ щыпсэухэрэм зэгурыIоныгъэ ыкIи зыкIыныгъэ азыфагу илъэу зэдэпсэух, унагъохэр ашIэх, сабыйхэр къафэ­хъух, неущырэ мафэм яцыхьэ телъэу ыпэкIэ маплъэх. Ащ дакIоу республикэм хэхъоныгъэ­хэр ышIынхэм яIахьышIу къыхалъхьэ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.