ПсынкIэ зечъэным къыщыжъугъакI!

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм янахьыбэр водительхэр псынкIэу зэрэчъэхэрэм епхыгъ. Гузэжъогъум хэти дэгъу къыфихьырэп, лъэсрыкIохэмкIи машинэ зезыфэхэрэмкIи ар щынагъо.

Авариехэр ыкIи ащ хахырэ шъобжхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм фэшI къэралыгъо автоинспекторхэм Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 2-м иныбжьыкIэ инспекторхэм яотряд (ЮИД) ягъусэу Iофтхьабзэу «Внимание, пешеход!» зыфиIорэр зэхащагъ.

АпэрапшIэу машинэхэр зыщычъэхэрэ гъогум кIэлэеджакIохэр зынэсхэкIэ щынэгъончъэу зэрэзекIощтхэ шIыкIэхэр полицейскэхэм къафаIотагъ. Ащ ыуж ахэр зэхэтхэу, «Безопасная страна ЮИД» зытетхэгъэ плакатхэр аIыгъхэу къалэм игъогу зэхэкIыпIэхэм ащыщ техьагъэх.

НыбжьыкIэхэм транспорт амалхэр зезыфэхэрэм зафагъазэзэ, лъэшэу мычъэнхэу, лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэхэм, автобус къэуцупIэхэм ыкIи гъэсэныгъэм иучреждениехэм ягъунэгъу зыхъухэкIэ анахьэу сакъыныгъэ къызщыхагъэфэнэу ялъэIугъэх.

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр къизыIотыкIырэ тхыгъэхэр водительхэм аратыгъэх.