ПсынкIэу гупшысэрэр атекIо

Адыгэ Республикэм ия 27-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур шахматхэмкIэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. «Блиц» зыфиIорэм яIэпэIэсэныгъэ ешIакIохэм къыщагъэлъэгъуагъ.

ГъукIэлI До­лэт­бый, Хьагъур Нухь, Федор Шибаевыр.

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитетрэ Адыгеим шахматхэмкIэ и Федерациерэ зэхащэгъэ зэнэкъокъум кIэлэцIыкIухэр, бзылъфыгъэхэр, хъулъфыгъэхэр щызэIукIагъэх. Зэхахьэм изещакIоу Николай Удовиченкэм къытиIуагъ текIоны­гъэр купхэм къащыдэзыхыхэрэр Къыблэм изэнэкъокъоу 2019-рэ илъэсым гъэтхэпэ мазэм Астрахань щыкIощтым зэрэхэлэжьэщтхэр.

«Блиц» зыфиIорэ ешIэгъур сыда къэзыгъэхьылъэрэр? ЗэIукIэгъу пэпчъ такъикъищ ыхьырэр. Зы кощыгъо пэпчъ нэгъэупIэпIэгъуи 2 къафыхагъахъо. ЕшIакIохэр псынкIэу гупшысэнхэ, хэкIыпIэ тэрэз къагъо­тын фае. Узэрэ­хэукъуа­гъэм фэшI узэкIэкIожьы хъущтэп.

Тэхъутэмыкъое районым къи­кIыгъэ Хьагъур Нухьэ ешIэгъуи 10 иIагъ, зэкIэми текIоныгъэр къащыдихи, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Кощхьэблэ районым щыпсэурэ ГъукIэлI Долэтбый очкоуи 9 къыхьыгъ, ятIонэрэ хъугъэ. Федор Шибаевым очкоуи 8,5-рэ ригъэкъуи, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Бзылъфыгъэхэм язэнэкъокъу Мария Пивоваровам текIоныгъэр къыщихьыгъ. Инэм ия 25-рэ гурыт еджапIэ ия 4-рэ класс щеджэрэ Юлия Дубинскаям я 2-рэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Ветеранхэм язэ­нэкъокъу «Адыгэ макъэм» ижурналистэу Къэзэнэ Юсыф апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Республикэм шахматхэмкIэ и Федерацие ипащэу Юрий Мешалкиным, федерацием хэтэу Долэ Долэтбый къызэрэхагъэщыгъэу, Къыблэм изэнэкъокъу тиешIа­кIохэм яшъыпкъэу зыфагъэхьазырыщт.