Псым иIэшIугъэ гъунэнчъ

Джырэблагъэ Гавердовскэм дэт тхылъеджапIэм щызэхащэгъэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонэу псым имэхьанэ фэгъэхьыгъагъэм тыхэлэжьэн амал тиIагъ. Нафэ къызэрэтфэхъугъэмкIэ, псым шъэфыбэ, къэбар гъэшIэгъоныбэ пылъэу къычIэкIыгъ.Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр – псэмрэ щыIэныгъэмрэ псыр ягъэпшагъэу зэрэщытыр, ар щымыIэмэ, цIыфыр зэрэмыпсэушъущтыр, зэрифэшъуа­шэм тетэу икъэбзагъэ къэухъумэгъэныр.

Гавердовскэ гурыт еджапIэу N18-м ия 7-рэ класс икIэлэеджакIохэу къырагъэблэгъагъэхэм тхылъеджапIэм иIофышIэу Тамара Ковалевам къыгъэхьазырыгъэ тхыгъэу «Озера — голубые глаза планеты» зыфиIорэм къафеджагъ. ЩыIэныгъэмкIэ псым мэхьанэу иIэр, псауны­гъэм зэрешIушIэрэр ащ къыщыриIотыкIыгъ. Джащ фэдэу псым шIэжь зэриIэр, псэ зыпытхэ ыкIи псэ зы­хэмылъхэ псыхъохэу пшысэхэм къахафэхэрэми шъып­къагъэ горэхэр зэрахэлъхэр ныбжьыкIэхэм къафаIотагъ.

Нэужым дунаим тет хыкъум гъэшIэгъонхэм нэIуасэ защыфэхъугъэ видео-зекIом еплъынхэ амал яIагъ. КIэлэеджакIохэм ашIогъэшIэгъон дэдэ хъугъэр щынагъо къэзытхэрэ хыкъумхэу дунаим тетхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу тхылъеджапIэм къыщызэIуахыгъэр ары. Ежь ныбжьыкIэхэми Урысыем ит псыуа­нэхэм, Iэзэгъу псынэкIэчъхэм афэгъэхьыгъэ къэбар гъэшIэгъонхэу къагъэхьазырыгъэхэм къяджагъэх. Глобусым ыкIи географическэ картэм ахэр къызэрэхагъотэщтым чанэу Iоф дашIагъ.

ХэзгъэунэфыкIымэ сшIоигъу Iофтхьабзэр псынкIэу, гъэшIэгъонэу зэрэкIуагъэр. ШIэныгъэ ащ еджакIохэм зэрэхахыгъэми щэч хэлъэп.

Iэшъынэ Сусан.