Псыкъиуным тхьамыкIагъоу къыздихьыгъэхэм ядэгъэзыжьын зэрэкIорэм тегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Шэуджэн районым ипащэу Мэрэтыкъо Аслъан тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

Псыхъохэр жъоныгъуакIэм къызеухэм, тхьамыкIагъоу къыздахьыгъагъэхэр зэрэдагъэзыжьырэм республикэм ипащэ кIэупчIагъ. Шэуджэн районыр ары анахьэу чIэнэгъэшхо зышIыгъагъэр.

Районым ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, лэжьэкIупIэ гектар мини 3 фэдизмэ псыр къакIэогъагъ. МэкъумэщышIэ-фермер хъызмэтшIэпIэ 14-мэ ялэжьэкIупIэ гектар 500 псым ыхьыгъагъ. ЧIэнагъэу ашIыгъэр афалъэгъужьыным пае ищыкIэгъэ документхэр джыдэдэм агъэхьазырых.

Псыкъиуным ыпкъ къикIэу унэ 29-мэ уащыпсэужьын умылъэкIынэу комиссием ылъытагъ. Псы къызыкIэогъэгъэ унэхэм ащыпсэухэу чIыпIэхэм адэмытхагъэхэм ядокументхэм ягъэхьазырынкIэ Адыгэ Республикэм и Очыл палатэ испециалистхэр IэпыIэгъу афэхъух.

Псыкъиуным бжыхьасэхэми зэрарышхо арихыгъ. Шэуджэн районым бжыхьасэхэр гектар мин 16-м фэдизмэ ащашIэгъагъ. Хьэм иIухыжьын аухыгъ, гектар пэпчъ центнер 40 къырагъэтыгъ, рапсэу гектар пэпчъ къырахыжьыгъэр центнер 14. Бжыхьэ коцым иIожьын джыри макIо, аухыгъэп. ЧIыгулэжьхэм гектар пэпчъ гурытымкIэ коц центнер 47-рэ къырахыжьы.

Пшъэрылъ зэфэшъхьафхэр зыгъэцэкIэхэрэ гупчэхэр Шэуджэн районым зэрэщылажьэхэрэм епхыгъэ Iофыгъоми зэIукIэгъум щылъыIэсыгъэх. КъумпIыл Мурат Шэуджэн районым ипащэ ынаIэ тырыригъэдзагъ къэралыгъо, муниципальнэ фэIо-фашIэхэр МФЦ-мкIэ цIыфхэм дэгъоу ыкIи ипIалъэм афагъэцэкIэн зэрэфаем.

Шэуджэн районым ипащэ ипредложениехэу бюджет дотациехэм афэгъэхьыгъэхэмкIэ КъумпIыл Мурат пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу