Пстэури рагъэблагъэ

Мы мазэм и 10-м физкультурникым и Мафэ Урысыем щыхагъэунэфыкIыщт. Мы мэфэкI мафэм Адыгеим Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щыкIощтых.

ШышъхьэIум и 10-м республикэм испорт еджапIэхэм зэкIэми пчъэ зэIухыгъэхэм я Мафэ ащырекIо­кIыщт.

Республикэ стадионым пэмычыжьэу теннисышхомкIэ зэнэкъокъу пчэды­жьым сыхьатыр 8-м щызэхащэщт, шIоигъоныгъэ зиIэхэр ащ хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. Сыхьатыр 9-м пляжнэ волейболымкIэ ыкIи футболымкIэ мыщ щызэнэкъокъущтых, сыхьатыр 10-м кушъхьэфэчъэ спортыр зикIасэхэм апае скейт-паркым къэгъэлъэгъон гъэшIэгъон щызэхащэщт.

Шахматнэ клубым пэмычыжьэу художественнэ гимнастикэмкIэ еджапIэу N 2-у В.С. Максимовым ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъасэхэрэм къэгъэлъэгъонхэр къыщатыщтых, сыхьатыр 10-м ахэр рагъэжьэщтых.

Мы охътэ дэдэм «Ракушкэм» къэ­шъон спортымкIэ АР-м и Федерацие егъэджэнхэр щызэхищэщтых: латино- американскэ ыкIи европейскэ къа­шъохэр зикIасэхэм ахэм апылъхэр упчIэжьэгъу афэхъу­щтых, къызэдэшъошъущтых. Мафэм сыхьатыр 4-м тхэквондом, каратэм, ушум, кикбоксингым апылъхэмрэ зикIасэхэмрэ апае флэшмоб зэхащэщт. Ащ нэмыкIэу, урамэу Гагариным къыпэблэгъэ парк дэхьагъум тхэквондо ИТФ-мкIэ АР-м и Федерациерэ батут дэпкIэенымкIэ отделениемрэ зэхащэщт къэгъэлъэгъонхэр щыIэщтых. Мы чIыпIэ дэдэм теннисымрэ йогэмрэкIэ зэнэкъокъухэр щырекIокIыщтых.

Республикэ стадионэу «Зэкъошны­гъэм» мэфэ реным спортивнэ зэнэкъо­къухэр щыкIощтых: щагу футболымкIэ, атлетикэ псынкIэмкIэ эстафетэр, ипсауныгъэкIэ щыкIагъэхэр зиIэ спортсменхэм азыфагу хьылъэ IэтынымкIэ, нэмыкI­хэмкIи.

ШахматхэмкIэ зэнэкъокъухэри клубым щыкIощтых, Мыекъуапэ шахматхэмкIэ ичемпионэу Юрий Мешалкиныр а зы уахътэм нэбгырабэмэ адешIэщт.

Джащ фэдэу мы мафэм IофшIакIохэм я ЗэIухыгъэ спартакиадэ икIэух зэ­нэкъо­къухэр зэхащэщтых. Я 2-рэ спортеджапIэу В.С. Максимовым ыцIэ зыхьырэм стритболымкIэ зэнэкъокъу­хэр, шахмат клубым дэжь — дартсымкIэ, республикэ стадионым — кIэпсэ зэпэкъудыинымкIэ зэнэкъокъухэр ащыкIощтых. Спартакиадэм къыщыхагъэщыхэрэр зыщагъэшIощтхэ зэхахьэр сыхьатыр 12-м гупчэ стадионым щызэхащэщт.

Физкультурникым и Мафэ ихэгъэу­нэфыкIын ыкIи зэнэкъокъухэм рес­пуб­ликэм икъэлэ шъхьаIэ щыпсэу­хэрэри, ихьакIэхэри ахэлэжьэнхэ алъэкIыщт.