Псауныгъэ пытэ зиIэ кIэлэцIыкIухэр Адыгеим щэпсэух

Илъэс 14-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIухэм нахь макIэу ыкIи нахьыбэу узхэр къызщяузырэ шъолъырхэр УФ-м псауны­гъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ыгъэунэфыгъэх. Шъолъыритфэу къыхагъэщыгъэхэм Адыгеир ащыщ хъугъэ. КIэлэцIыкIухэр ма­кIэу зыщысымаджэ­хэрэр Чэчэн Респуб­ликэр ары. Алтайскэ краим бэрэ щысыма­джэхэу агъэунэфыгъ.

Рейтингэу ашIы­гъэм ятIонэрэ чIыпIэр Къэбэртэе-Бэлькъарым щиIыгъ. Ящэнэрэр — Республикэу Тыва. Адыгеир яплIэ­нэрэ хъугъэ, Бурятиер ащ къыкIэлъэкIо.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ и Ми­нистерствэ къызэритырэмкIэ, зидунай зы­хъожьырэ сабый-хэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэ. 2018-рэ илъэсым пыкIыгъэ мэ­зихым Адыгеим нэбгырэ 2117-рэ къыщыхъугъ. АР-м ме­дицинэ профилактикэмкIэ и Гупчэ районхэм ащыпсэурэ цIыфхэм скрининговэ уплъэкIунхэр афе­шIых. Ахэм яшIуагъэ­кIэ узыр нахь пасэу къыхагъэщы. Мыхэм афэдэ уплъэкIунхэр нэбгырэ мини 2-м ехъумэ акIугъэх.

АР-м медицинэ профилактикэмкIэ и Гупчэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтырэ лъэныкъохэм ащыщ ныбжьыкIэхэр япсауны­гъэ изытет лъыплъэнхэм къыфэщэгъэнхэр. Тутыным, наркотикхэм, шъон пытэхэм апыщагъэ мыхъунхэм пае кIэлэеджакIохэм зэ­IуагъакIэ, гущыIэгъу афэхъух. Апэрэ Iэпы­Iэгъур цIыфым зэребгъэгъотыщтыр, ежьхэм япсауныгъэ лъыплъэнхэм, апкъышъол апсы­хьаным мэхьанэу яIэр къафаIуатэ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.