Псауныгъэр щагъэпытэ

Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иеджапIэ зыщызыгъасэхэрэ ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэ­ныгъэ хагъахъо, псауныгъэр агъэпытэным фэшI Iофтхьабзэхэм ахэлажьэх.

Европэм изэнэкъокъу зэ­рэ­фэхьазырыр СтIашъу Мамыр зыщеуплъэкIум, «Омниум» зыфиIорэ едзыгъом я 14-рэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Александр Евтушенкэр командэм хэтэу Урысы-ем изэнэкъокъу зыхэлажьэм, дышъэ медалыр къыфагъэшъо­шагъ. Шъхьэзэкъо зэнэкъокъум километри 4-р къызыщекIум, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Мые­къуапэ щыщхэ кIалэхэм тагъэгу­шIуагъ.

Адыгеим игъогухэм мэфэ заулэм къыкIоцI кушъхьэфэчъэ спортымкIэ бзылъфыгъэхэр щызэнэкъокъугъэх. Тиреспубликэ икомандэ хэтэу Елизавета Ошурковам километрэ 80 хъурэ гъогум IэпэIэсэныгъэ ин къыщигъэлъэ­гъуагъ, дышъэ медалыр къыфагъэшъошагъ.

Ольга Дейко километрэ 86-рэ хъурэ гъогум ящэнэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Ирина Журба км 105-м джэрз медалыр къыщыдихыгъ. Къушъхьэхэм ахэтхэу гъогур типшъашъэхэм къакIугъ. И. Журба зэрилъытэрэмкIэ, тапэкIэ Адыгеим ипшъашъэхэм дышъэ медальхэр къыдахынхэ алъэкIыщт.

Е. Ошурковам, О. Дейко, И. Журба ятренерэу Алексей Войновым изэфэхьысыжьхэм къа­щыхигъэщыгъ псауныгъэр агъэпытэнымкIэ тиныбжьыкIэхэм амалышIухэр зэрагъэфедэхэрэр.

Физкультурэм пылъхэм ащыщ Аджырэ Азэмат. Урысыем иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Азэмат физкультурэмрэ спортымрэ ныбджэгъушIухэр ащыриIэх.

— ТиеджапIэ зыщызыгъасэхэрэм япчъагъэ илъэс къэс хэхъо, — къеIуатэ республикэм кушъхьэ­фэчъэ спортымкIэ изыгъэсапIэ ипащэу Анатолий Лелюк. — ЗэкIэми дышъэ медальхэр хэгъэгу ыкIи дунэе зэнэкъокъухэм къащада­хынхэ алъэкIыщтэп. Ар дэгъоу къыдгурэIо, псауныгъэр зэрагъэпытэщтым тыпылъ. Адыгеим жьыр щыкъабз, псауныгъэр бгъэпытэ пшIоигъомэ, кушъхьэфэчъэ спортыр амалышIу.