Прокуратурэм зэхефы

УФ-м и Генеральнэ прокурор иунашъокIэ хэ­кIым идэ­щын пэIухьащт ахъщэр цIыфхэм къазэра­фалъы­тэ­рэм, къазэраIахырэм епхыгъэ хэбзэгъэуцугъэр зэ­ра­­гъэ­цакIэрэм фэгъэхьыгъэ уплъэкIунхэр респуб­ликэ прокуратурэм ышIыгъэх.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, хэбзэгъэуцугъэр аукъуа­гъэу къыхагъэщыгъ.

Теуцожь межрайон прокуратурэм зэригъэунэфыгъэмкIэ, коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм ядэщын пэIухьэрэ ахъщэр шъолъыр операторми, гъэIоры­шIэкIо компаниеми Лъэустэнхьаблэ щыпсэурэ нэбгыри 199-мэ къафа­лъытагъэу, ахэм ащыщэу уплъэкIунхэм ялъэхъан нэбгырэ 56-мэ ахъщэр къа­тыгъэу ары.

Нэбгырэ пчъагъэу унэм исыр икъоу зэрамышIэрэм къыхэкIэу абонент 4559-мэ ахъщэр тэрэзэу къафамы­лъытагъэу Мыекъопэ къэлэ прокуратурэм къыхигъэ­щыгъ.

2019-рэ илъэсым мэзаем и 1-м тарифыр нахь макIэ зэрашIыгъэм къыхэкIэу къалэу Мыекъуапэ, Джэджэ, Кощхьэблэ ыкIи Шэуджэн районхэм мы фэIо-фашIэм пэIухьэгъэ ахъщэр нэбгырэ зырызхэм къафалъытэжьынэу щытыгъ, ау а пшъэрылъыр агъэцэкIагъэп.

Хэбзэгъэуцугъэр укъуагъэ зэрэхъу­гъэм къыхэкIэу шъолъыр операторым хэукъоныгъэу ышIыгъэхэр дигъэзы­жьынхэу чIыпIэ прокурорхэм унашъо ашIыгъ. Ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм республикэ прокуратурэр лъыплъэщт.