Проекти 5 къагъэлъэгъуагъ

КIэлэцIыкIу ыкIи ныбжьыкIэ шIэныгъэ-техническэ творчествэмкIэ Дунэе фестивалэу «От винта!» зыфиIорэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истудентхэр хэлэжьагъэх. Iофтхьабзэр Краснодар щыкIуагъ. Къыблэ федеральнэ шъолъырым исубъекти 8-мэ ялIыкIохэр ащ къыщызэрэугъоигъэх.

Фестивалым икъызэIухын хэлэжьагъ Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевыр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, Iофтхьабзэр апэрэу Краснодар щырекIокIы.
— Авиа, авто, робототехникэм, медицинэм, нэмыкI лъэ­ны­къохэм афэгъэзэгъэ проектхэр мыщ щытэлъэгъух. Пстэуми анахь шъхьаIэр кIэлэ­еджакIохэм, студентхэм, аспирантхэм мыхэр зэрашIыгъэхэр ары. Сэнаущыгъэ зыхэлъ инженер ныбжьыкIэхэм яIофшIагъэ­хэр тинэрылъэгъух. Ахэм ти­неущрэ мафэ аIэ илъ, — къы­Iуагъ Краснодар краим игубернатор.

Iофтхьабзэм чанэу хэлэ­жьагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, ащ игуадзэу Пэрэныкъо Сусаннэ. Проектхэр къэзы­гъэхьазырыгъэ ныбжьыкIэхэм, кIэлэегъаджэхэм гущыIэгъу афэхъугъэх, опытэу аIэкIэлъымкIэ зэдэгощагъэх.

«От винта!» зыфиIорэ фестивалым Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым проекти 5 къыщигъэлъэгъуагъ. Ахэм къекIолIагъэхэр нэIуасэ афашIыгъэх, къэбарэу апылъыр къафаIотагъ.