Пенсие мини 4 фэдиз афагъэуцугъ

2018-рэ илъэсым имэзи 6-у пыкIыгъэм УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ичIыпIэ къулыкъухэм пенсиеу агъэ­уцугъэр мини 4-м кIахьэ. Ащ щыщэу зыныбжькIэ зытефэхэрэм страховой пенсие 2470-рэ, сэкъатныгъэ зиIэхэм — 510-рэ, унагъор зыIыгъыр чIэзынагъэхэм 228-рэ афагъэуцугъэх. Ащ нэмыкIэу Адыгеим щыпсэухэрэм афагъэуцугъэ пенсие 325-м щыщэу 264-р — социальнэх.

Пенсием игъэуцункIэ цIыфхэм зафагъэзэнхэ алъэ­кIыщт ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ къулыкъухэм, къэралыгъо фэIо-фашIэхэм язэикI портал е «Личный кабинет гражданина» зыфиIорэ сайтым.

ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ къулыкъухэм зэкIэмкIи заявление 3932-рэ къарахьылIагъ, ПенсиехэмкIэ фондым исайт ыкIи къэралыгъо фэIо-фашIэхэм язэикI портал нэбгырэ 3678-мэ къызфагъэфедагъ. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ фэIо-фашIэхэр зыщагъэцакIэрэ гупчэм нэбгыри 197-рэ къеолIагъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2018-рэ илъэсым зыныбжькIэ страховой пенсие зыфагъэнэфэщтыр цIыфыр пенсием зыщыкIорэ ныбжьым нэсыгъэ зыхъукIэ ары, страховой стаж анахь макIэу илъэси 9 ыкIи балл 13,8-м къыщымыкIэу ащ иIэн фае.
ЦIыфхэу зистраховой стаж е пенсионнэ балл цIыкIухэм, социальнэ пенсие къаратынэу, бзылъфыгъэ­хэмкIэ илъэс 60, хъулъфыгъэхэмкIэ илъэс 65-рэ зыныбжьхэм ПенсиехэмкIэ фондым зафагъэзэнхэ алъэкIыщт.

УФ-м ПенсиехэмкIэ
ифонд и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу