ПенсиехэмкIэ фондым къеты

Социальнэ ахъщэ тедзэр

Социальнэ ахъщэ тедзэу федеральнэ Гупчэм къытырэр зэрэбгъэпсыщтым къыкIэупчIэу ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ органхэм къяуалIэрэр бэ. Ащ фэшI мы лъэныкъом нахь игъэкIотыгъэу пресскъулыкъур къытегущыIэ.

Федеральнэ Гупчэм къытырэ социальнэ ахъщэ тедзэр IофшIэпIэ чIыпIэ Iумытхэу, пенсионерыр зэрыпсэун ылъэкIыщт ахъщэ анахь макIэу субъектым щагъэнэфагъэм нэмысэу пенсие къызфакIохэрэр арых къызэратыхэрэр. Адыгеим ащ фэдэ ахъщэ анахь макIэу щагъэнэфагъэр сомэ 8138-рэ мэхъу. IофшIапIэ Iумыт пенсионерым мазэм мылъкоу къыIэкIахьэрэр зыфэдизыр къалъытэ зыхъукIэ пенсиеу, нэмыкI ахъщэ тынэу, ахъщэ тедзэу, социальнэ IэпыIэгъоу къыфакIохэрэр, псэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэм, транспортым апкIэу ытыгъэм апае компенсациеу къыфэкIожьырэр къыдалъытэх.

Пенсионерым социальнэ ахъщэ тедзэ къыратынэу фитыныгъэ апэрэу иIэ зыхъукIэ, ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ органэу ежь зэпхыгъэм е МФЦ-м лъэIу тхылъыр рихьылIэн фае. НахьыпэкIэ социальнэ ахъщэ тедзэр къызэратыщтыгъэхэм икIэрыкIэу ащ фэдэ тхылъ атыжьын фаеу хъурэп. Илъэс 18-м зыныбжь нэмысыгъэхэу пенсиер зыфагъэуцугъэхэм ащ фэдэ федеральнэ ахъщэ тедзэр лъэIу тхылъ амытэу афагъэуцу. ЗыгорэкIэ пенсионерыр IофшIапIэ Iухьагъэмэ е предпринимательскэ Iоф къызэIуихыгъэмэ, студентэу пенсие къызыфакIорэр зыщеджэрэ еджапIэм къычIагъэкIыгъэмэ, ахъщэ тедзэр къыратыжьыщтэп. Законым къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, ащ фэдэ зэхъокIыныгъэ ищыIэныгъэ къыхэхъухьэмэ, ПенсиехэмкIэ фондыр щигъэгъозэн фае.

Нэбгырэ пэпчъ социальнэ ахъщэ тедзэу къыратырэр зэфэшъхьаф, зэхэубытагъэу мазэм шъхьадж къыIэкIахьэрэр зыфэдизым елъытыгъ. Пенсием е нэмыкI ахъщэ тынэу къыфакIорэм къызыхахъокIэ, ахъщэ тедзэу къыратырэр нахь макIэ мэхъу.

Адыгеир пштэмэ, социальнэ ахъщэ тедзэ федеральнэ Гупчэм къыритэу нэбгырэ 19690-рэ ис. Ахэм къаратырэр, гурытымкIэ лъытагъэу, сомэ 1771,40-рэ мэхъу.

Мэлылъфэгъум и 16-м нэс

IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэм нэбгырэ пчъагъэу яIофшIапIэ икIыгъэ мазэм Iутыгъэр зыфэдизым къыкIэлъыкIорэ мазэр имыкIызэ ПенсиехэмкIэ фондыр щигъэгъозэн фаеу щыт. Фондым иучет хэтэу, IофшIэпIэ чIыпIэ къэзытырэ пстэуми а законыр анэсы. Мары гъэтхэпэ мазэу икIыгъэмкIэ пчъагъэхэр аIэкIагъэхьанхэу мэлылъфэгъум и 16-м нэс пIалъэу яI.

Ащ фэдэ отчетыр къызэрагъэхьазырын фэе программакIэр ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIубгъоу www.pfrf.ru зыфиIорэм ит. Пстэуми тхылъхэр игъом къатыныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр агу къэтэгъэкIыжьы.

Таущтэу зыщыбгъэгъозэн плъэкIыщта?

Унэе лицевой счетэу ПенсиехэмкIэ фондым нэбгырэ пэпчъ щыриIэр банк счетхэм афэдэп, ахъщэ зыми щиIыгъэп. Ащ пенсиехэмкIэ фитыныгъэу цIыфым иIэр ары къыщыгъэлъэгъуагъэр. Счетым изытет ар зыем нэмыкI зыпарэми ышIэн ылъэкIынэу щытэп, шэпхъэ гъэнэфагъэхэу законым къыщыдэлъытагъэхэмкIэ ухъумагъэ.

2013-рэ илъэсым нэс счетым изытет фэгъэхьыгъэ письмэхэр нэбгырэ пэпчъ къыIукIэщтыгъэх. Непэ ащ фэдэ тхылъ зыми къыфэкIожьырэп, нэмыкI шIыкIэхэр щыIэхэ хъугъэ. ГущыIэм пае, «унэе кабинетыр» къыздебгъаIэзэ, счетым ихъухьэрэр зэбгъэшIэн плъэкIыщт. Джащ фэдэу ПенсиехэмкIэ фондым икъулыкъоу цIыфхэм Iоф адэшIэгъэным фэгъэзагъэм (клиентская служба ПФР) уекIуалIэмэ, мэфи 10-м къыкIоцI счетым изытет фэгъэхьыгъэ тхылъ къыпфигъэхьазырынышъ, почтэмкIэ къыпIэкIигъэхьащт. Интернет порталэу www.gosuslugi.ru зыфиIорэмкIи зыщыбгъэгъозэн амал щыI. Банкхэм ащыщхэми яклиентхэм унэе счетэу ПенсиехэмкIэ фондым щыряIэм икъэбар алъагъэIэсын амал яIэ хъугъэ. УифэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэрэ банкыр ахэм ащыщмэ, счетым изытет къыпIэкIигъэхьан ылъэкIыщт.

Гъэрэу аIыгъыгъэ нэбгырэ 84-рэ Адыгеим щэпсэу

Мэлылъфэгъум и 11-р — концлагерьхэм гъэрэу адэсыгъэхэр шъхьафит зашIыжьыгъэхэм и Дунэе Маф. Бухенвальд дэтыгъэ концлагерым гъэрэу дэсыгъэхэм зыкъызщаIэтыгъэ мафэм ишIэжьэу мыр агъэнэфагъ. Тэ тишъолъыр ащ фэдэ нэбгырэ 84-рэ щэпсэу.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм къызэритыгъэмкIэ, ахэм зэкIэми мазэ къэс ахъщэ тынхэр аратых: зыныбжь имыкъугъэхэгъэр сэкъатхэу 25-мэ сомэ 5180,46-рэ, сэкъатныгъэ зимыIэ гъэр нэбгырэ 59-мэ сомэ 3885,33-рэ.

Джащ фэдэу, зыныбжь имыкъугъэхэу нэмыкI чIыпIэхэм ашъхьэ фимытэу ащаIыгъыгъэхэм мазэ къэс ахъщэ тедзэ IэпыIэгъоу сомэ 1000 афэкIо. Зыныбжь икъугъэу гъэрэу аIыгъыгъэхэм ащыщэу зы нэбгыр псаоу Адыгеим къинагъэр. Ащ гъэнэфэгъэ социальнэ тынхэу ратыхэрэм анэмыкIэу, мазэ къэс ахъщэ тедзэу сомэ 500 IокIэ.

ПенсиехэмкIэ фондым зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, зэошхом хьазабэу щалъэгъугъэр къагурыIозэ, къутамэм иIофышIэхэм тиветеранхэр агъэлъапIэх, зэряфэшъуашэу яфэIо-фашIэхэр афагъэцакIэх.