ПенсиехэмкIэ фондым къеты

УпчIэхэр, джэуапхэр

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд АР-мкIэ и Къутамэ ичIыпIэ отделениеу Шэуджэн районым щыIэм испециалистхэу ПIатIыкъо Ларисэрэ Аулъэ Нурыетрэ зичэзыу зэIукIэгъу цIыфхэм адашIыгъ. Шэуджэн район администрацием финансхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иIофышIэхэр, къутырэу Чернышевскэм, къуаджэу Пщыжъхьаблэ ягурыт еджапIэхэм якIэлэегъаджэхэр ары зыIукIагъэхэр.

Фондым испециалистхэм къызэраIуагъэмкIэ, страхованиемкIэ пенсиер мы илъэсым индексацие зэрашIыщтыр, сэкъатныгъэ зиIэ хъугъэм пенсиер зэрэфагъэнафэрэм пылъ шапхъэхэр, нахь кIасэу пенсием укIоным шIуагъэу пылъыр, ны мылъкум игъэфедэн кIэу къыхэхьагъэхэр ары анахьэу къызкIэупчIагъэхэр. Джащ фэдэу «унэе кабинетыр», ПенсиехэмкIэ фондым имобильнэ приложение зэрэбгъэфедэщтхэми, ахэмкIэ фэIо-фашIэу къызIэкIэбгъэхьанхэ плъэкIыщтхэми защагъэгъозагъ. УпчIэхэм яджэуапхэр нахь игъэкIотыгъэу агъотынхэм фэшI ахэм афэгъэхьыгъэу фондым къыдигъэкIыгъэ хэутыгъэхэр афагощыгъэх.

ЗэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэхэм яIофшIэпIэ чIыпIэхэр къабгынэнхэ имыщыкIагъэу зыгъэгумэкIыхэрэр зэхэфыгъэ зэрэхъугъэм фэшI ПенсиехэмкIэ фондым испециалистхэм «тхьашъуегъэпсэу» къараIуагъ.

Нэбгырэ 48-мэ…

Пенсиехэм афэгъэхьыгъэ Федеральнэ законым цIыфым IофшIэпIэ чIыпIэ имыIэжьэу къэнагъэмэ ыныбжь нэмысыгъэми пенсиер фагъэуцунэу къыщыдэлъытагъ.

Арэу щытми, IофшIэпIэ чIыпIэ зимыIэжь пстэуми ар анэсырэп. ХъызмэтшIапIэу зыIутыгъэр зэфашIыжьыгъэу е штатыр нахь макIэ ашIынэу къыIуагъэкIыгъэу, ащ лъыпыдзагъэу IофшIэпIэ чIыпIэ имыIэжьэу къызэрэнагъэр аригъэтхыгъэу, ащ ыужым IофшIапIэм Iумыхьажьыгъэу ыкIи хъулъфыгъэмэ, илъэс 25-м, бзылъфыгъэмэ, илъэс 20-м къыщымыкIэу страховкэ фатызэ Iоф ышIагъэу илъэсхэр иIэхэмэ ары ыныбжь нэмысыгъэми пенсие зыфагъэуцущтыр. 2018-рэ илъэсымкIэ нэбгырэ пэпчъ коэффициентэу иIэр балл 13,8-м къыщыкIэу щытэп, илъэс къэс балли 2,4-рэ хахъозэ, 2025-рэ илъэсым балл 30-м нэсыгъэн фае.

ЦIыфым ыныбжь нэмысыгъэу пенсиер фэгъэнэфэгъэнэу предложениер къэзыхьырэр цIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ къулыкъур ары. Мыщ дэжьми шапхъэхэр иIэх. СтрахованиемкIэ пенсиер фагъэнэфэнкIэ илъэситIум нахь мымакIэу къэнэгъэн ыкIи ежь цIыфым ишIоигъоныгъэ хэлъын фае. Пенсиер зыфагъэнафэкIэ, IофшIапIэ зимыIэхэм яучет къыхатхыкIыжьы. ЗыгорэкIэ IофшIэпIэ чIыпIэ ыгъоти Iухьагъэмэ е ыныбжь нэсыгъэу страхованиемкIэ пенсиер фагъэнэфэн фаеу хъугъэмэ, ыныбжь нэмысыгъэу къыратыщтыгъэр зэпагъэужьыщт.

ЦIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипредложениекIэ Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ 48-мэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр зэрэчIанагъэхэм къыхэкIэу, аныбжь нэмысыгъэу пенсие афагъэнэфагъ. ГурытымкIэ ахэм къаратырэр сомэ 11050-рэ мэхъу.