ПенсиемкIэ ифитыныгъэхэр къыухъумагъэх

Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум граждан IофхэмкIэ иколлегие Мыекъуапэ щыщ бзылъфыгъэр ыныбжь емылъытыгъэу пенсием кIонымкIэ ифитыныгъэхэр къыухъумагъэх.

ПенсиехэмкIэ фондым игъэIорышIапIэ дао фыриIэу Мыекъуапэ щыщ бзылъфыгъэм район хьыкумым зыфигъэзагъ. 1997-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2011-рэ илъэсым нэс Адыгэ Республикэм сэкъатныгъэ зиIэхэмрэ нэжъ-Iужъхэмрэ зыщаIыгъхэрэ унэм врач-терапевтэу бзылъфыгъэм Iоф зэрэщишIагъэр истаж хагъэхьанэу къыкIэлъэIугъ, ыныбжь емылъытыгъэу пенсием кIон ылъэкIыным пае. Бзылъфыгъэм хьыкумым зыфимыгъазэу Iофыр зэхифын ылъэкIыгъэп. ПенсиехэмкIэ фондым иIофышIэхэм къыраIуагъ 1997-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2011-рэ илъэсым нэс IыгъыпIэм Iоф щызышIагъэхэм аныбжь емылъытыгъэу пенсием кIонхэу къэралыгъом фитыныгъэ къызыритыхэрэм бзылъфыгъэр зэрахэмыхьэрэр.

ПенсиехэмкIэ фондым игъэIорышIапIэ унашъоу ышIыгъэр хэбзэнчъэу ылъыти, район хьыкумым бзылъфыгъэм дыригъэштагъ ыкIи ащ зигугъу къышIыгъэхэ илъэсхэр IофышIэ стажым хагъэхьажьынхэшъ, ыныбжь емылъытыгъэу пенсием кIон амал бзылъфыгъэм къыратынэу унашъо ышIыгъ.

Район хьыкумым иунашъо хэбзэгъэуцугъэу щыIэм дыримыгъаштэу ылъыти, ПенсиехэмкIэ фондым игъэIорышIапIэ Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум зыфигъэзагъ.

Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум граждан IофхэмкIэ иколлегие мы Iофым зыхэплъэм, район хьыкумым иунашъо зэрэщытэу къэгъэнэжьыгъэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ.

Пенсиехэм яхьылIэгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэм къызэриIорэмкIэ, аныбжь емылъытыгъэу пенсием кIонхэ фитых цIыфхэм яIазэхэу ыкIи япсауныгъэ къэзыухъумэхэу илъэс 30-м мынахь макIэу къэлэ IофшIапIэхэм Iоф ащызышIагъэхэр.

Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ и Министерствэ иунашъо къызэрэщиIорэмкIэ, ахэм афэдэ IофшIапIэхэм ахэхьэх нэжъ-Iужъхэр ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэр зыщаIыгъхэрэ унэхэр, хэушъхьафыкIыгъэ IыгъыпIэхэр. Ащ ыпкъ къикIыкIэ, Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум граждан IофхэмкIэ иколлегие район хьыкумым иунашъо къыгъэнэжьыгъ ыкIи ПенсиехэмкIэ фондым игъэIорышIапIэ идэо тхылъ фызэкIигъэкIожьыгъ.

АР-м и Апшъэрэ

хьыкум ипресс-секретарэу

ХЬАУДЭКЪО Азэмат.