Партиеу «Единэ Россием» ия ХVII-рэ Зэфэс тыгъэгъазэм и 22 — 23-м щыIэщт

Партиеу «Единэ Россием» хэтхэм 2018-рэ илъэсымкIэ пшъэрылъэу яIэхэм Зэфэсым щатегущыIэщтых, партием икъулыкъухэу пэщэныгъэ зезыхьэхэрэм зэхъокIыныгъэхэр щафашIыщтых.

«Зэфэсым агъэкIонхэу игъо афэтлъэгъухэрэр пэублэ къутамэхэм ясекретархэу регион политсоветхэм ахэмытхэр, хэдзын Iофтхьабзэхэми, нэмыкI Iофхэми чанэу ахэлэжьагъэхэр арых», — къыIуагъ партиеу «Единэ Россием» и Генеральнэ совет исекретарь ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Андрей Турчак партиеу «Единэ Россием» и Генсовет и Президиум изэхэсыгъо хэлажьэхэрэм зафигъазэзэ.

Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, партием ипроектхэм якъэгъэлъэгъон Зэфэсым щызэхащэнэу, дискуссионнэ площадки 7-мэ Iоф ашIэнэу рахъухьэ. Хэдзынхэм япэгъокI программэ зэрагъэцакIэрэм гъунэ лъызыфырэ комиссиеми зэхэсыгъо иIэщт. Александр Борисовыр партиеу «Единэ Россием» и Гупчэ гъэцэкIэкIо комитет ипащэ ипшъэрылъхэр пIалъэкIэ ыгъэцэкIэнэу, Псковскэ хэкум игубернатор игуадзэщтыгъэ Максим Жаворонковыр ащ игодзэнэу партием и Генсовет и Президиум ыгъэнэфагъэх.

«Партиеу «Единэ Россием» ия ХVII-рэ Зэфэс кадрэхэр зэблэхъугъэнхэм епхыгъэ унэшъо заулэ щаштэщт. ЛIыкIохэм партием и Генсовет исекретарьрэ Гупчэ гъэцэкIэкIо комитетым ипащэрэ хадзыщтых. Джащ фэдэу Генсоветми зэхъокIыныгъэхэр фашIыщтых», — къыIуагъ партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр гъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан.

Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, шъолъырхэмрэ федеральнэ гупчэмрэ хэдзынхэм япэгъокI программэхэр зэрагъэцакIэхэрэр Зэфэсым щауплъэкIущтых.

Зэфэсым изыфэгъэхьазырын къыдыхэлъытагъэу тыгъэгъазэм иапэрэ кIэлъэныкъо партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ ия 29-рэ конференцие Адыгеим щызэхащэщт. Тиреспубликэ илIыкIохэу Зэфэсым агъэкIощтхэр ащ щыхадзыщтых, Политсоветми зэхъокIыныгъэхэр щыфашIыщтых.