Палатэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм осэшIу фишIыгъ

Адыгеим и Общественнэ палатэ ипленарнэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм мы структурэм блэкIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх, пшъэрылъыкIэхэр щагъэнэфагъэх. Ащ иIофшIэн хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм ипрокурор шъхьаIэу Василий Пословскэр, нэмыкIхэри.

КъумпIыл Мурат зэхэсы­гъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ, къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс гу­щыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ, блэкIыгъэ илъэсым Iофэу ашIа­гъэм осэшIу фишIыгъ.

Обществэмрэ хабзэм икъу­лыкъухэмрэ зэпхыныгъэу яIэр гъэпытэгъэныр Общественнэ палатэм ипшъэрылъ шъхьаIэу щыт. ЦIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр зэрифэшъуашэу зэ­хэфыгъэнхэм илъэсипшI фэдиз хъугъэу мы организацием хэтхэм анаIэ тет, ащкIэ пс­тэуми тафэ­раз. Iофэу дгъэцакIэрэр къызфэ­кIон фаер зыреспуб­ликэм щыпсэухэрэм ящыIэкIэпсэукIэ нахьышIу шIыгъэныр, ахэм хабзэм цыхьэу фашIырэм хэгъэхъо­гъэныр ары, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зы­гъэцакIэрэм.

КъумпIыл Мурат анахьэу ана­Iэ зытырагъэтын фэе лъэныкъоу зигугъу къышIыгъэхэм ащыщ Адыгеим хэхъоныгъэхэр ышIын­хэм и Стратегиеу 2030-рэ илъэ­сым нэс телъытагъэм игъэцэ­кIэн. Мыщ илъэныкъо шъхьа­Iэхэм ягъэнэфэн гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм ямызакъоу, обществэр, бизнесыр, джащ фэдэу Общественнэ палатэр къыхэлэжьэнхэ фаеу къыIуагъ. Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ зишIуагъэ къэкIощт амал пстэури гъэфедэгъэным, Стратегием къыдыхэлъытагъэу къэралыгъо IэпыIэгъур зэратыщт отраслэхэр гъэнэфэгъэнхэм, ащкIэ обществэмрэ хабзэмрэ зэIухыгъэу зэдэгущыIэнхэ, екIо­лIэкIэ нахь тэрэзыр къагъоты­ным мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ. Джащ фэдэу экологием иIофыгъохэри зыщагъэгъупшэхэ зэрэмыхъущтыр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаир къэтыухъу­мэзэ, зекIоным изегъэушъомбгъун, мыщ епхыгъэ псэуалъэ­хэм, тишъолъыр зыщызгъэпсэфынэу къакIохэрэм япчъагъэ ахэгъэхъогъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэнэфагъэх. А пстэуми Общественнэ палатэр чанэу ахэлэжьэным зэрэщыгугъырэм къыкIигъэтхъыгъ.

ТызэIухыгъэу, щыкIагъэу къэуцухэрэм шъхьэихыгъэу та­тегущыIэным, ахэр дэдгъэзыжьынхэм тафэхьазыр. Хабзэр цIыфхэм апэблэгъэн, ахэм ягу­мэкIыгъохэр зэхишIэн ыкIи ама­лэу щыIэмкIэ IэпыIэгъу афэхъун фае. Джары тэ пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьырэр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и Общественнэ па­латэ икIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытыра­гъэтыщтхэр къыхигъэщыгъэх ащ итхьаматэу Устэ Руслъан. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, цIыфхэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ федеральнэ законопроектхэр экспертизэ шIыгъэнхэм анахьэу пылъы­гъэх. Гъэсэныгъэм, псауныгъэр къэухъумэгъэным, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым, нэмыкI лъэ­ныкъохэмкIи Iофыгъохэр зэшIо­хыгъэнхэм, къяуалIэхэрэм Iэпы­Iэгъу афэхъунхэм пылъыгъэх.

Къихьэгъэ 2017-рэ илъэсым­кIэ пшъэрылъ шъхьаIэу къэуцухэрэр: цIыфхэм, общественнэ организациехэм яфитыныгъэхэр ыкIи яшIоигъоныгъэхэр къэухъу­мэгъэнхэр, хэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэу адыряIэр гъэпытэгъэныр, унашъоу ашIыгъэхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм лъыплъэгъэныр, Iофэу ашIэрэр цIыф­хэм алъыгъэIэсыгъэныр.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом къы­-щыгущыIагъэх Общественнэ па­ла­тэм щызэхащэгъэ комис­сие­хэм ят­хьа­матэхэр. ЗэшIуахын алъэкIы­гъэм дакIоу, гумэкIыгъоу щыIэ­хэми ахэр къащыуцугъэх.

Iофтхьабзэм икIэухым Къум­пIыл Мурат гущыIэр ыштагъ. Палатэм хэтхэм гумэкIыгъоу къаIэтыгъэхэр дэгъэзыжьы­гъэн­хэмкIэ ежь иеплъыкIэхэр къы­риIотыкIыгъэх. Ахэм лъэныкъуа­­бэ къызэлъаубыты — медицинэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэр цIыфхэм зэрафа­гъэцакIэхэрэр, кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ изэхэ­щэн, сабыибэ зэрыс унагъохэм псэупIэхэр ашIынхэм пае атефэрэ чIыгу Iахьхэр ятыгъэн­хэр, хэбзэукъоныгъэхэр щыгъэ­зыегъэнхэр, нэмыкIхэри. Мы Iо­фыгъохэр зэхэфыгъэнхэм, щыкIагъэхэр дэгъэзыжьы­гъэн­хэм, цIыфхэр къызэращыгугъы­хэрэр къагъэшъыпкъэжьыным ежьыри, игъусэ командэми ана­Iэ зэрэтырагъэтыщтыр пытагъэ хэлъэу пащэм къыIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.