«Ошъутенэм» ыхьыгъ

Адыгеим ифутбол щызэлъашIэу Анатолий Абрамовым фэгъэ­хьы­гъэ шIэжь зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. КIэух зэIу­кIэ­гъум щызэдешIагъэх «Ошъутенэмрэ» «Спортмастер-2-мрэ».

«Ошъутенэм» 3:1-у текIоныгъэр къыдихи, Кубокыр фагъэшъошагъ. Къушъхьэ Джамболэт гъогогъуищэ «Спортмастер-2-м» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ.

Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу Дмитрий Щербаневым зэрилъытэрэмкIэ, зэнэкъокъур дэгъоу кIуагъэ, командэ 16 хэлэжьагъ. ЗэIукIэгъур зышIуахьырэр хэзыщтыгъ. «Ошъутенэм» ящэнэрэу Кубокыр фагъэшъошагъ.

Псауныгъэр гъэпытэгъэнымкIэ, футболым зегъэушъомбгъугъэнымкIэ ащ фэдэ зэнэ­къокъухэм ямэхьанэ зыкъеIэты.

Адыгеим ифутбол иветеранхэм язэнэ­къокъу шэкIогъум и 10-м Мыекъуапэ щаублэщт.