«Ошъутенэм» щэкIо

Къыблэм урым-рим бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу щылэ мазэм и 11 — 13-м Мыекъуапэ щыкIощт. Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» зэIукIэгъухэр щызэхащагъэх.

— БэнэкIо 250-рэ фэдиз алырэгъум щызэнэкъокъущт, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм урым-рим бэнакIэмкIэ ифедерацие ипащэу Къадэ Руслъан. — Хэкухэм, республикэхэм, краим якоманди 8 зэIукIэщт. Спортыр зышIогъэшIэгъонхэр дгъэгушIохэ тшIоигъу.

2001 — 2003-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэ кIалэхэр зэнэкъокъущтых. Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ бэнэщтхэр Тэхъутэмыкъое районым щэпсэух. Къадэ Руслъан зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, тиспортсменхэм зызыщагъасэрэр Тэхъутэмыкъое районыр ары. ЕджапIэм икъутамэхэр республикэм къыщызэIуахыгъэгохэп.

Тренер-кIэлэегъаджэу Асэкъал Рустам спортсмен цIэрыIу. 2015-рэ илъэсым дунаим урым-рим бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу тыжьын медалыр къыщыдихыгъ, 2016-рэ илъэсым Олимпиадэ джэгунхэу Рио-де-Жанейро щыкIуагъэхэм ахэлэжьагъ, дунэе зэIукIэгъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащихьызэ, спортышхом щызэлъашIагъ.

«Ошъутенэм» щыкIощт зэIукIэгъухэм медальхэр къызыщыфагъэшъошэщтхэр Урысыем икIэух зэнэкъокъу хэлэжьэщтых. Зэнэкъокъур щылэ мазэм и 12-м пчэдыжьым сыхьатыр 10-м игъэкIотыгъэу аублэщт. Искусствэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр бэрэскэшхо, шэмбэт мафэхэм зэхащэщтых. Спортым пыщагъэхэр зэIукIэгъухэм яплъынхэу, загъэпсэфынэу зэхэщакIохэм рагъэблагъэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый