Осэшхо зыфашIырэ, зэрэхэгъэгоу щалъытэрэ адыгэ тхэкIо цIэрыIошхоу МэщбэшIэ Исхьакъ Шумафэ ыкъом фэкIо

Исхьакъ, адыгэу дунаим тетхэм агу уитхыгъэхэмкIэ къэоIэты. Адыгэхэр о лъагэу пIэтыгъэх, лъэшэу бгъэгушхуагъэх. УиакъылышIуа­гъэрэ уичыжьэрыплъагъэрэ апае ори лъытэныгъэшхо къыпфашIы.

Осэшхоу уиIэм хэгъэгум ипащэу Владимир Путиным гу къылъити, хэгъэгум нахь ыгъэлъэпIэрэ жъогъо къопитфыр зэрэкъэралыгъоу алъэгъузэ, лыдэу убгъэгу къыхилъхьагъ. Зэпэлыдыжьэу ар пхэлъэу укъытфэкIожьыгъ. Бэрэ тапэ уитынэу, птхыхэрэм тяджэн насып тиIэнэу, узыфаем фэдиз къэбгъэшIэнэу Тхьэшхоу ташъхьагъ итым телъэIу.

Къулэ Теуцожь.