Осмэн Альберт Красногвардейскэ районым иадминистрацие ипащэу хадзыгъ

Муниципальнэ образованиеу «Красногвардейскэ районым» инароднэ депутатхэм я Совет ия 58-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ ащ итхьаматэу Анатолий Ершовым. Iофыгъо шъхьаIэу ащ къыщаIэтыгъэр зы — район администрацием ипащэ ихэдзын ары.

Советым ия 55-рэ зэхэсы­гъоу иIагъэм илъэхъан мы Iэ­натIэм Iухьан гухэлъ зиIэ кандидатурэхэм якъыхэхын ыкIи ятхын фэгъэзэгъэщт комиссие зэхащагъ. Комиссием зидокументхэр къезыхьылIагъэр нэ­бгыритIу — Осмэн ­Альбертрэ Сергей Дурневымрэ. Шапхъэу щыIэхэм адиштэу ахэр ауплъэ­кIугъэх, зи хэукъоныгъэ къахагъэщыгъэп. Урысыем ыкIи Адыгеим я Конституциехэр, рай­о­ным ишэпхъэ-правовой актхэр, нэмыкI хэбзэгъэуцугъэ­хэр зэрашIэхэрэм, зыIухьащтхэ IэнатIэм хэшIыкIэу фыряIэм алъэныкъокIэ кандидатурэхэм ушэтынхэр, тестхэр ара­гъэкIугъэх. Сергей Дурневым балл 920-рэ, Осмэн Альберт балл анахь инэу 980-рэ рагъэ­къугъэх. Ащ къыхэкIыкIэ мы нэ­бгыритIур район администра­цием ипэщэ IэнатIэ Iухьан­хэм­кIэ кандидатурэхэу атхыгъэх. Хабзэу щыIэм диштэу ­народнэ депутатхэм я Совет ­хэтхэм апа­шъхьэ ахэр къыщыгущы­Iа­гъэх, хэдзынхэм япэгъокI про­граммэу яIэхэр къыраIоты­кIы­гъэх.

Сергей Дурневым къызэри­Iуа­гъэмкIэ, районым ­щыпсэурэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ на­хьышIу шIыгъэныр, IофшIэпIэ чIы­пIэхэр къызэIухыгъэнхэр, му­ниципалитетым ныбжьыкIэхэр имыкIынхэр, ащ дакIоу ­спе­­циалистхэр къегъэблэгъэ­гъэнхэр, мэкъумэщ отраслэм хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэр, ин­вес­тициехэм ахэгъэхъогъэныр, со­циальнэ Iофыгъохэр гъэцэкIэ­гъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэнэфагъэх. Ахэр зэшIо­хыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ программэ зэриIэр, пащэу зы­хадзыкIэ а пстэури щыIэныгъэм щыпхырищыным ынаIэ зэрэтыригъэтыщтыр къэзэрэугъоигъэ­хэм къариIуагъ.

— Пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьын фаер районым илъ социальнэ ыкIи экономикэ зыпкъитыныгъэр гъэпытэ­гъэныр ары. Джащ фэдэу муни­ципалитетымкIэ отраслэ шъхьа­Iэхэу промышленностымрэ мэ­къу-мэщымрэ хэхъоныгъэхэр ашIынхэм ыуж титын фае, — къыIуагъ Осмэн Альберт депутатхэм закъыфигъазэзэ. — Промышленностыр пштэмэ, илъэс къэс ащ ихахъохэр проценти 5-м къыщымыкIэным тыкъыфэкIон фае. Аграрнэ секторым ылъэныкъокIэ районым гъэхъэгъэшIухэр иIэх, лэ­жьыгъэ бэгъуагъэ ­къехьыжьы, ау ащ тыкъыщымыуцоу ыпэкIэ тылъыкIотэн фае. Бизнес цIы­кIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу тафэхъуныр, муниципалитетым иэкономикэ къыхалъхьэхэрэ ин­вестициехэм, бюджетым къихьэрэ хэбзэIахьхэм ахэгъэхъо­гъэным мэхьанэшхо иI.

Районым щыпсэурэ цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зыфигъэуцужьы­хэрэм зэращыщыр Осмэн Альберт ипсалъэ къыщыхигъэщыгъ. Административнэ пэрыохъухэр нахь макIэ шIыгъэнхэр, зэIу­хы­гъэу хабзэмрэ обществэмрэ зэдэгущыIэнхэм, ­зэгъусэхэу гумэкIыгъохэр, щыкIагъэхэр да­гъэзыжьынхэм зэрэпылъыщтыр хигъэунэфыкIыгъ. Джащ фэдэу ныбжьыкIэ кадрэхэм ишIуагъэ аригъэкIыным, тинахьыжъхэм, анахьэу ветеранхэм, IэпыIэгъу афэхъуным зэрэфэхьазырыр къыIуагъ. Муниципалитетым хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ федеральнэ ыкIи республикэ программэхэм джы­ри нахь чанэу ахэлэжьэгъэн фаеу ылъытагъ. Гъэсэныгъэм, псауныгъэр къэухъумэгъэным, физическэ культурэм ыкIи спор­тым, нэмыкI лъэныкъохэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ ­ипрограммэ къыдыхэлъытэгъэ лъэныкъо шъхьаIэхэм кIэкIэу къащыуцугъ.

Депутатхэм район админист­рацием ипэщэ IэнатIэ Iухьа­ным­кIэ зикандидатурэ къагъэ­лъэгъуагъэхэм упчIэ гъэнэфа­гъэхэр аратыгъэх, игъэкIотыгъэ джэуапхэри агъотыгъэх.

Нэужым шъэф шIыкIэм тетэу зэхэсыгъом хэлэжьэгъэ депутат 13-мэ амакъэ атыгъ. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэ­лъэгъуагъэмкIэ, ахэм ащыщэу 11-мэ — Осмэн Альберт икандидатурэ дырагъэштагъ, нэ­бгыри 2-мэ — Сергей Дурневым амакъэ фатыгъ.

Красногвардейскэ районым иадминистрацие ипащэ зэрэ­хъугъэр къэзыушыхьатырэ удостоверениер Осмэн Альберт ратыжьыгъ.

А. Осмэныр иIэнатIэ зэрэ­Iухьэрэм ыкIи присягэр зэри­штэрэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэу нэужым щыIагъэм хэлэжьа­гъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, Мыекъуа­пэ имэрэу Александр Наролиныр, АР-м и Къэралыгъо Со­вет — Хасэм идепутатхэр, районым щыпсэурэ нахьыжъхэр, нэмыкIхэри.

Район администрацием ипащэу щытыгъэ Тхьалъэнэ Вяче­слав гущыIэр зештэм, илъэс пчъагъэм къыготыгъэ иIофшIэ­гъухэм, сыд фэдэрэ лъэны­къокIи IэпыIэгъу къыфэхъугъэ КъумпIыл Мурат, нэмыкIхэми зэ­рафэразэр ариIуагъ. АшIагъэр макIэп, ау къадэмыхъугъэхэри зэрэщыIэхэр ащ къыхигъэ­щыгъ. ПэщакIэу хадзыгъэ Осмэн Альберт фэгушIуагъ, муниципалитетым хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэлэжьэнэу фэлъэ­Iуагъ, хабзэм итамыгъэ шъхьа­Iэу печатыр ащ ритыжьыгъ.

Районым ицIыф гъэшIуагъэу Владимир Стародубцеври зэ­хахьэм къыщыгущыIагъ, пащэу хадзыгъэм къыфэгушIуагъ, цIыф­хэр къызэрэщыгугъыхэрэр къы­гъэшъыпкъэжьынэу фэлъэIуагъ.

— Хэдзынхэм язэфэхьысыжьхэм къагъэлъэгъуагъ депу­татхэм, цIыфхэм цыхьэ къы­зэрэпфашIыгъэр, щыIэкIэ-псэукIэр нахьышIу хъунымкIэ ахэр къызэрэпщыгугъыхэрэр, а зэкIэри къэбгъэшъыпкъэ­жьынэу щыт, — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат пэщакIэм зыфи­гъазэзэ. — Тхьалъэнэ Вячеслав иIэнатIэ IотыфэкIэ Iофы­шхо ышIагъ, районым хэхъоны­гъэхэр ышIынхэм ынаIэ тетыгъ, ащкIэ ащ инэу тыфэраз. Мы аужырэ илъэсхэм промышленностым, мэкъумэщ хъызмэтым алъэныкъокIэ муниципалитетым гъэхъэгъэшIухэр ышIын­хэр фызэшIокIыгъ, лэжьыгъэ бэ­гъуагъэ къыщахьыжьы, цIыф­хэр лэжьакIох, зэкъотых. Бюджет ахъщэм игъэзекIонкIи щысэ зытепхын районэу щыт. ­Гурыт еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэхэр, фельдшер-мамыку пункт­хэр, социальнэ мэхьанэ зиIэ нэмыкI псэуалъэхэр мымакIэу къыщызэIуахыгъэх, гъэстыны­пхъэ шхъуантIэр ыкIи псыр псэ­упIэхэм аращэлIагъэх. А пстэуми В. Тхьалъанэм иIахьышхо ахэлъ. Район администрацием ипащэу хадзыгъэми опытышхо IэкIэлъ, ыпэкIэ минист­рэу зэрэщытыгъэр къыдэплъы­тэмэ, цIыфхэм ягумэкIыгъохэр, ящыкIагъэхэр дэгъоу зэхешIэх, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм зэрэпылъыщтым сицыхьэ телъ.

2016-рэ илъэсым изэфэхьы­сыжьхэм закъыфэбгъазэмэ, республикэм иэкономикэ зэ­кIэмкIи инвестициеу къы­халъхьагъэм ипроценти 3 ныIэп Красногвардейскэ районым те­фагъэр. АщкIэ муниципалитетым амалэу IэкIэлъхэр икъу фэдизэу гъэцэкIагъэхэ зэрэмыхъурэр КъумпIыл Мурат къы­Iуагъ ыкIи мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр нахь гъэлъэшы­гъэн фаеу пэщакIэм къыфигъэпытагъ. Джащ фэдэу предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым хэхъоныгъэхэр ашIын­хэм, фермер хъызмэтшIапIэхэр грант программэхэм нахьыбэу ахэлэжьэнхэм, демо­графием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэ­ным мэхьанэшхо яIэу ылъытагъ. Районым исанитарнэ зытет шапхъэхэм адиштэныр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщэу АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зы­гъэцакIэрэм къыгъэнэфагъ. Рес­публикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэр тапэкIи районым IэпыIэгъу къызэрэфэхъущтхэр къэзэрэугъоигъэхэм къариIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.