Орэдым зэфищэщтых

Мэкъуогъум и 21-м къыщыублагъэу и 23-м нэс фестивалэу «Гринландия» зыфиIорэр къалэу Киров, псыхъоу Быстрицэ инэпкъ щыкIощт. Хэлажьэ зышIоигъо пстэури ащ къырагъэблагъэ.

Орэдус-орэдыIо творчествэм культурэ хабзэу хэлъыр къызфагъэфедэзэ, къэралыгъор шIу ягъэлъэгъугъэныр, орэдусыным ижанрэ хэгъэхъогъэныр зэхэщакIохэм мы фестивалымкIэ зыфагъэуцурэ пшъэрылъхэм ащыщых. Ащ гупшысэ шъхьаIэу щыпхырыщыгъэм зэреджагъэхэр — «Мы — дети твои, Россия!»

ЗэлъашIэрэ цIыфыбэ фестивалым къекIолIэнэу ежэх. Апэрэ бзылъфыгъэ-космонавтэу Валентина Терешковар, бобслеимкIэ олимпийскэ чемпионэу Алексей Воеводэ, народнэ артистэу Иосиф Кобзон, нэмыкIхэри «Гринландием» къекIолIэнхэу агъэнафэ.

Iофтхьабзэр зыщыкIощтыр мыщ фэдэу зэтеутыгъэщт: Урысыем ишъолъырхэр, Кировскэ хэкум ирайонхэр, студентхэр, унагъохэр ыкIи IофшIэпIэ купхэр зыдэщытыщтхэр. КъекIуалIэ зышIоигъохэм ялъэIу тхылъхэр мы уахътэм зэхэщэкIо комитетым аIехых, зычIэсыщтхэр егъэнафэх.

Мыгъи фестивалым педагогическэ гупчэ къыщызэIуахыщт — псэупIэу Башарово игъэхъунэ кIэлэегъэджэ ныбжьыкIэхэу гукъэкIхэр зиIэхэр, сэнэхьатымкIэ лъэгэпIэ зэфэшъхьафхэм анэсы, Урысыем ицIыф цIыкIухэр зыпIухэ зышIоигъохэр къыщызэрэугъоищтых.

Фестивалым итворческэ уцугъо лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ баищт. А зы уахътэм сценищмэ Iоф ашIэщт: шъхьаIэр, цIыкIур ыкIи дзэ-патриотическэр. Хабзэ зэрэхъугъэу, орэдус-орэдыIохэм апэ творческэ мастерскойхэм ащядэIущтых, анахь дэгъухэр къахахыщтых ыкIи сценэ цIыкIум къытехьащтых. ШIухьафтын шъхьаIэр къизыхырэмрэ фестивалым илауреатхэмрэ гала-концертым нэужым хэлэжьэщтых орэдус цIэрыIохэу къырагъэблэгъагъэхэм аготхэу.

Гъэхъунэм ихьакIэхэм спортивнэ зэнэкъокъухэр къяжэх: футболымкIэ, волейболымкIэ, хьылъэIэтынымкIэ, кIэпсэ зэпэкъудыинымкIэ, Iэпшъэ зэбэнымкIэ ыкIи шахматхэмкIэ.

Мы Iофтхьабзэм фэгъэхьыгъэу нахь игъэкIотыгъэ къэбарыр сайтэу www.grinlandia.ru зыфиIорэм ижъугъотэн шъулъэкIыщт.