Олимпиадэр лъэкIуатэ

КIэлэеджакIохэм апае Урысые олимпиадэм ишъо­лъыр уцугъо республикэм щылъэкIуатэ. Мы мафэхэм инджылызыбзэмкIэ ахэм заушэтыгъ, нэбгырэ 37-рэ ащ хэлэжьагъ. Ахэр я 8-рэ классым къыщегъэжьагъэу я 11-м нэс ащеджэхэрэр арых.

УцугъуитIоу гощыгъэу олимпиадэр кIуагъэ. Тхэн ыкIи къэ­Iотэн IофшIэнхэр кIэлэеджа­кIо­хэм ашIыгъэх. Инджылызы­бзэр зэрашIэрэр, зэрэрыгущы­Iэшъухэрэр къагъэлъэгъуагъ. Зэ­фэхьысыжьхэмкIэ анахь балл инэу уцугъуитIуми 100 къахьын алъэкIыщтыр. Ащ щыщэу 80-р тхэнымкIэ, 20-р къэ­IотэнымкIэ. ХьисапымкIэ олимпиадэм кIэлэеджэкIо 68-рэ хэлэжьагъ. Ахэр я 9 — 11-рэ классхэм ащеджэх. МэфитIо кIэлэеджакIохэм заушэтыгъ. Хьисап задачибл ашIынэу щы­тыгъ. ГъэцэкIэнхэр зэкIэ Москва дэт предметнэ-методическэ комиссием и Гупчэ зэхигъэуцуагъэх ыкIи шъолъыр организаторхэр, хэлажьэхэрэр ахэм ащыгъуазэ зыхъугъэхэр олимпиадэм иегъэжьэгъу ары.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, хьи­сапымкIэ Урысые олимпиадэм Адыгеим икIыгъэ кIэлэ­еджа­кIохэм зэрифэшъуашэу зыкъыщагъэлъагъо, аужырэ уцу­гъом пчъагъэрэ хагъэунэ­фы­кIырэ чIыпIэхэр ыкIи текIоны­гъэхэр къыщыдахыгъэх. Хьи­сапымкIэ сэнаущыгъэ зыхэлъхэм илъэс 19 хъугъэу респуб­ликэ естественнэ-хьисап еджа­пIэм Iоф адешIэ, олимпиадэм фэзыгъэхьазырырэ хэушъхьа­фыкIыгъэ классхэр яIэх.

(Тикорр).