Олимпиадэм хагъэхьагъ

Олимпиадэ Дунэе комитетым (МОК) шэкIогъум и 30-м изэхэсыгъоу Японием икъалэу Токио щыкIуагъэм мэхьэнэ ин зиIэ унашъо щаштагъ — самбэ бэ­накIэр МОК-м хагъэхьагъ.

2018-рэ илъэсым самбэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр Урысыем игъэкIотыгъэу щыкIуагъэх. УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэща­кIо фэхъуи, самбэм IэпыIэгъу етыгъэным­кIэ ыкIи зиушъомбгъунымкIэ Урысыем зэхахьэхэр щыкIуагъэх. Тренер, спорт­смен цIэрыIохэм шIухьафтынхэр афашIыгъэх.
Урысыем самбэмкIэ и Федерацие ипащэу Сергей Елисеевым рэзэныгъэ тхылъэу Владимир Путиным фигъэхьыгъэм къыщеIо самбэр Олимпиадэ джэгунхэм ащыщ спорт лъэпкъ шIыгъэнымкIэ ти Президент Iофышхо зэригъэцэкIагъэр.

Самбэм ишIуагъэкIэ Адыгеир дунаим нахьышIоу щашIагъ. Хьэсанэкъо Мурат, Хьэпэе Арамбый, Мэрэтыкъо Сахьид, Алхъо Сыхьатбый, Владимир Гуриным, нэмыкIхэм дунаим идышъэ медальхэр къыдахыгъэх. Европэм апэрэ чIыпIэхэр тибэнакIохэм къыщахьыгъ.

— Аужырэ илъэсхэм тигъэхъагъэхэм ахэтэгъахъо, — къытиIуагъ Адыгеим самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу Делэкъо Адам. — Дунаим иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъухэм медальхэр къащахьы­гъэх. Олимпиадэм испорт лъэпкъхэм самбэр ащыщ зэрэхъугъэм фэшI тэгушIо, тибэ­накIохэр зэнэкъокъухэм ахэлэжьэнхэу тэгугъэ.
КIуачIэр апсыхьанэу, адыгэ быракъыр Олимпиадэ джэгунхэм ащагъэбыбэтэнэу самбэмкIэ тибэнакIохэм афэтэIо.

ЕмтIылъ Нурбый.