Общественнэ рэхьатныгъэр аукъуагъэп

ИлъэсыкIэ мэфэкIхэр Адыгеим зыпкъ итэу щыкIуагъэх, общественнэ рэхьатныгъэр аукъуагъэу къыхэкIыгъэп.

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, общест­веннэ рэхьатныгъэр ыкIи гъогу щынэгъончъагъэр Адыгеим ипо­лицие къыухъумагъ. IэпыIэгъу къафэ­хъугъэх Лъэпкъ гвардием иотдел иIофышIэхэр, унэе къэ­рэгъулэ организациехэр, шъхьафит народнэ дружинэхэр.

Iофтхьабзэхэр щынэгъончъэу зэрэрагъэкIокIыщтхэм пстэури зэхэтхэу дэлэжьагъэх. Ахэм адакIоу машIор къэмыгъэхъугъэным фэгъэзэгъэ къулыкъум ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIагъэх. Христос къызыхъугъэ мафэм ихэгъэунэ­фыкIын къыдыхэлъытагъэу Уры­сыем ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэмкIэ и Министерствэ иIофышIэхэм республикэм иобъект 46-рэ ауплъэкIугъ, ахэм Iоф ащызышIэхэрэм гущыIэгъу афэ­хъугъэх.