Общественностыр къыхагъэлажьэзэ…

 «Хьадэгъур зыщащэрэр ошIэмэ, макъэ къэгъэIу» зыфиIорэ Урысые акцием иапэрэ уцугъор гъэтхапэм и 13-м къыщегъэжьагъэу и 24-м нэс Адыгеим щэкIо.

Iофтхьабзэм пшъэрылъэу иIэр наркотикхэр хэбзэнчъэу къызэрэрагъэкIокIыхэрэм ипэуцужьын общественностыр къыхэгъэлэжьэгъэныр, наркотикым пыщэгъэ цIыфхэм ягъэхъужьынкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэнхэр, ахэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэр арых.

Адыгеим иполицие Адыгеим щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэхэм закъыфегъазэ.

Наркотикхэр хэбзэнчъэу къызэрэрагъэкIокIыхэрэм, зэрагъэфедэхэрэм ыкIи наркотик зыхэлъ пкъыгъохэр зэрэIуагъэкIыхэрэм афэгъэхьыгъэ къэбархэм шъуащыгъуазэмэ, хэгъэгу кIоцI къулыкъухэм ятелефон номерхэмкIэ макъэ яжъугъэIунэу, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ «ицыхьэшIэгъу телефон» иномерэу (8772) 59-64-88-мкIэ шъукъытеонэу тышъолъэIу.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу