Нэбгырэ 52-рэ ауплъэкIугъ

IэпэIэсэныгъэ ин зиIэ врачхэм яIэпыIэгъу къоджэ псэупIэхэм ащагъотын амал щыIэ хъугъэ дэкIыгъо мафэхэр зэрафызэхащэхэрэм ишIуагъэкIэ. Зичэзыу дэкIыгъо мафэм медицинэ IофышIэхэр щыIагъэх Красногвардейскэ районым ит къуаджэу Улапэ.

Псауныгъэм и Гупчэ иIофышIэхэм къякIолIагъэхэм зэкIэми скрининговэ уплъэкIунхэр афашIыгъэх.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, къоджэдэсхэм ялъыдэкIуае зыфэдизыр, ялъэгагъэ, ащэчырэр зэрагъэшIагъ. Маммографие, лабораторнэ уплъэкIунхэр афашIыгъэх, гум изытет кардиовизорымкIэ еплъыгъэх. Джащ фэдэу терапевтым, психологым, кардиологым, неврологым зыгъэгумэкIырэ упчIэхэр афагъэзэнхэ алъэкIыгъ.

ПстэумкIи нэбгырэ 52-мэ япсауныгъэ изытет ауплъэкIугъ. Джы бэдзэогъум и 19-м зичэзыу дэкIыгъо мафэр Теуцожь районым ит къуаджэу Аскъэлае щыкIощт.