Нэбгырэ 22-рэ зэратыгъэр

ТекIоныгъэм иорден бгъэхэлъхьэ пстэумэ апшъэу ыкIи анахь лъапIэу СССР-м щалъытэщтыгъ. Ар 1941 —Ы 1945-рэ илъэсхэм зэошхохэм ахэлэжьагъэхэу ыкIи ТекIоныгъэр къыдэхыгъэнымкIэ мэхьанэшхо зиIагъэу алъытэхэрэм ядзэпэщагъэхэр ары зэратыщтыгъэхэр.

ТекIоныгъэм иорден икъыдэгъэкIын бриллиантхэр, рубиныр, дышъэр, тыжьыныр ищыкIэгъагъэх. Орденхэр, адрэ бгъэхэлъхьэ пстэумэ афэмыдэу, Москва дэт заводэу дышъэм хэшIыкIыгъэ пкъы­гъохэмрэ сыхьатхэмрэ къызщашIыщтыгъэхэм къыщагъэхьазырыгъагъэх. ЗэкIэмкIи орден 30 къашIыгъагъэр, ахэм ащыщэу аратыгъэр 22-рэ.

Советскэ дзэпащэхэм ТекIоныгъэм иорденхэу аратыгъэхэр зэкIэ Урысыем алмазхэмкIэ ифонд, Къэралыгъо гъэтIылъыпIэм ыкIи УIэшыгъэ КIуачIэхэм я Гупчэ музей ачIэлъых.

ТекIоныгъэм иорден 1944-рэ илъэсым зэкIэми апэу Украинскэ фронтым ипащэу, Советскэ Союзым имаршалэу Г. К. Жуковым ратыгъагъ. ЯтIонэрэ ыкIи ящэнэрэ медальхэр Советскэ Союзым имаршалэу А. М. Василевскэм ыкIи СССР-м и Главнокомандующэу И. В. Сталиным афагъэшъошэгъагъэх. Мы нэбгырищыр ары ятIо­нэрэуи ТекIоныгъэм иорден къызэратыгъагъэхэр.