Нэбгырэ 21-мэ афагъэшъошагъ

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ щызэхэщэгъэ комиссиеу щытхъуцIэу «IофшIэным иветеран» зыфиIорэр афэгъэшъошэгъэным фэгъэзагъэм изичэзыу зэхэсыгъо бэмышIэу иIагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ ыкIи министрэхэм я Кабинет я Администрацие, финансхэмкIэ Министерствэм, ветеранхэм я Совет ыкIи профсоюзхэм я Федерацие ялIыкIохэр зыхэхьэрэ комиссиер нэбгырэ 57-мэ ятхылъхэм ахэплъагъ.

Комиссиер зыщызэхэщэгъэ министерствэм ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, «IофшIэным иветеран» зыфиIорэ щытхъуцIэр нэбгырэ 21-мэ афагъэшъошагъ. Нэбгырэ 35-мэ а щытхъуцIэр аратыгъэп, ау ар зыфагъэшъошагъэхэм фэгъэкIотэныгъэу афашIыхэрэм афэдэхэр ахэм яIэ хъугъэ. Ахэр илъэс 40-рэ е ащ нахьыбэрэ Iоф зышIагъэхэр ары. НэбгыритIумэ комиссием къырахьылIэгъэ тхылъхэр нормативнэ правовой актхэм адимыштэхэу алъытагъ ыкIи ахэр зэкIагъэкIожьыгъэх.

Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу нэбгырэ 1290-мэ ятхылъхэр комиссием къырахьылIагъ, ахэм ащыщэу щытхъуцIэу «IофшIэным иветеран» зыфиIорэр зыфагъэшъошагъэр 504-рэ.