Ным и Мафэ хагъэунэфыкIыгъ

ПсэупIэу Шъхьафит дэт тхылъеджапIэм щырагъэкIокIыгъэ пчыхьэзэхахьэу «Сэ сянэ зэкIэми анахь дэгъу» зыфиIорэр гъэшIэгъонэу кIуагъэ. Къызэхэхьагъэхэм янэхэм зэрафэразэхэр араIо ашIоигъуагъ.

Ным и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкIым хэ­лэжьагъэхэм зэнэкъокъухэр, усэхэр, хырыхыхьэхэр къяжэщты­гъэх. Джащ фэдэу янэхэм япортретхэр къэзышIыгъэхэ кIэлэ­цIыкIухэр къэгъэлъэгъонхэм ахэлэжьагъэх. Хэти исурэт анахь дахэу зэрэхъущтым пылъыгъ.

Ныхэу пчыхьэзэхахьэм къекIолIагъэхэм афагъэ­хьазырыгъэ гу сурэтхэм гущыIэ фабэхэр атетхагъэхэу тхылъеджапIэм иIофышIэхэм аратыгъэх. Ныхэр зыдэщыIэхэм сыдигъуи щыфаб ыкIи щыбэрэчэт.

Ныбэ Анзор.