Ным и Мафэ фэгъэхьыгъ

Ным и Мафэ фэгъэхьы-гъэ зэхахьэу Адыгэ республикэ гимназием щыкIуагъэр лъэпкъ-хэмрэ лIэужхэмрэ зэфэ-зыщэхэрэм ахэтэлъытэ. АдыгабзэкIи, урысыб-зэкIи кIэлэеджакIохэр усэхэм къяджагъэх, орэдхэр агъэжъын-чыгъэх, шыкIэпщы-нэмкIэ ижъырэ мэкъамэхэр агъэIугъэх.

Гимназием ия 3-рэ класс щеджэхэрэм якIэлэегъаджэу Цуужъ (Ситымэ) Жаннэ игумэкIыгъохэр зыщигъэгъупшагъэхэу кIэлэеджакIохэм орэд къызэраIорэм едэIузэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим идэхагъэ гукIэ зыфищэищтыгъ. НэгушIоу сабыйхэм ахэплъэ, мэгушхо. Ным ишIулъэгъу фэгъэхьыгъэ адыгэ орэдымкIэ егъэджэн сыхьатыр къызэIуахыгъ.

«Сянэ ишIулъэгъу, сянэ ишIулъэгъу, фэбэ-фабэу сыгум илъыр сянэ ишIулъэгъу», — къаIо кIэлэеджакIохэм орэдым хэлъэу…

Ным нахь къыпэблагъэу хэта сабыим иIэр? УпчIэм иджэуап улъыхъузэ, орэдхэм уядэIу.

Мамыр щыIакIэм идэхагъэ сыда зымыуасэр?! Тиорэд тыщымыкIэу тидунай дгъэдэхэным кIэлэцIыкIухэр гукIи, псэкIи фэкIох. «Ным иорэд — гум иIэзэгъу», — къеIо кIэлэеджакIом. «Ным игущыIэ сэрыкIэ дахэ», — усэм къеджэ кIэлэеджакIор.

Жэнэ Къырымызэрэ Тхьабысымэ Умарэрэ зэдаусыгъэ орэдэу «Синанэр» дунаим щашIэ. КIэлэеджакIохэр нэгушIохэу зэрэщытхэм усэм хэлъ гущыIэхэр зэрапкъырыхьагъэр нафэ къыпфешIы. Сэмэгу Гощнагъо иорэдэу адыгэхэм яшэн-хабзэ фэгъэхьыгъэмкIэ зэхахьэр аухыгъ, кIэлэеджакIохэр къэшъуагъэх.

МузыкэмкIэ кIэлэегъаджэу ЕхъулIэ Нэфсэт орэдышъохэр зытетхэгъэхэ дискхэр къыгъотхи, кIэлэеджакIохэм орэдхэр зэрагъэшIагъэх. Искусствэм цIыфыр зэрипIурэр ащ фэдэ Iофтхьабзэм псынкIэу къыщыхэбгъэщын олъэкIы. КIэлэпIоу Бэрэхэштэ Лидие къызэриIуагъэу, кIэлэцIыкIухэм непэ зэхахырэр, алъэгъурэр ащыгъупшэжьыщтэп. Дэхагъэм, гукIэгъум афэбгъэсэнхэм фэшI искусствэм имэхьанэ зыкъеIэты. ЕхъулIэ Нэфсэт псынкIэу кIэлэеджакIохэм агурэIо. Урыс пшъэшъэжъыем адыгабзэкIэ орэд къыIо зыхъукIэ, лъэпкъхэр искусствэм зэпэблагъэ зэришIыхэрэр зэгъэпшэнхэм къагъэлъагъо.

Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжэу Андырхъое Хъусен ыцIэ зыхьырэм ипащэ игуадзэу Шэуджэн Анжеликэ къыIотагъэр гъэсэныгъэмрэ пIуныгъэмрэ яхьылIагъ. Колледжым къычIатIупщыщт ныбжьыкIэхэр кIэлэегъаджэ зыхъухэкIэ, псэ зыпыт зэхахьэхэм студентхэр зэрахэлажьэщтыгъэхэр шIукIэ агу къагъэкIыжьыщтых.

КIэлэцIыкIухэм язэхахьэ ны-тыхэр къырагъэблэгъагъэх. А. Лъэцэрыкъор, П. Цэир, нэмыкIхэри ны ныбжьыкIэх, ясабыйхэр гимназием щеджэх. ЗэхэщакIохэм лъэшэу афэразэх. Республикэ гимназием ипащэу КIыкI Нурыет Iофтхьабзэм къыщыхигъэщыгъ лIэуж зэфэшъхьафхэр чанэу зэрэхэлэжьагъэхэр. Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжым истудентхэу Къэрдэнэ Марыет, Тэу Аминэт, Шъынэхъо Даринэ зэхахьэр еджапIэ афэхъугъэу къытаIуагъ. Пшъашъэхэр лъэпкъ шIэжьым, бзэм япхыгъэ Iофхэм тапэкIи ахэлэжьэщтых.

Сурэтхэм арытхэр: кIэлэеджакIохэм орэд къаIо, къэшъох; кIэлэегъаджэхэмрэ ныхэмрэ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый