Ным егуцафэх

Урысыем и Следственнэ Комитет и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм бзылъфыгъэу илъэс 29-рэ зыныбжьым ылъэныкъокIэ уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ. Зыныбжь имыкъугъэ сабыим ыпкъышъол шъобж хьылъэхэр утынкIэ зэрэтырищагъэхэм ар фэгъэхьыгъ.— УплъэкIунхэм къызэрагъэ­лъэгъуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым щылэ мазэм и 13-м сыхьатыр 19.10-м Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу клиникэ сымэджэщым иприемнэ отделение мэзи 4 зыныбжь пшъэшъэжъыер къупшъхьэ зэпыкIыгъэхэр, шъо гъэушIуцIыгъэхэр иIэхэу къа­щагъ. А шъобж хьылъэхэр сабыим янэ тырищагъэу егуцафэх, — къыщаIуагъ Следственнэ ГъэIорышIапIэм.

Мы уахътэм бзылъфыгъэр изоляторэу бзэджашIэхэр зыщаIыгъхэм чIэс. Уголовнэ Iофым епхыгъэ следственнэ ыкIи оперативнэ Iофтхьабзэхэр макIох, хъугъэ-шIагъэм ушъхьагъоу фэхъугъэр зэхафы.

Сабыим ипсауныгъэ изытет зэдгъэшIэнэу кIэлэцIыкIу сымэджэщым иврач шъхьаIэу Гъогъо Жаннэ зыфэдгъэзагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, пшъэшъэ­жъыер реанимациемкIэ отделением чIэлъ, ипсауныгъэ изытет хьылъэ дэд, искусственнэ аппаратымкIэ жьы къещэ. Медицинэ уплъэкIунэу рашIылIагъэ­хэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, тхьабыл плъыр-стырыр иI, шъобжхэр бэу тещагъэх. ИщыкIэгъэ медицинэ IэпыIэгъур рагъэ­гъоты.

Iэшъынэ Сусан.