НыбжьыкIэ, ау пытэу ылъэ теуцуагъ

1992-рэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ и 8-р ары Урысые Федерацием и Президент иунашъокIэ УФ-м финансхэмкIэ и Министерствэ хахьэу федеральнэ казначействэ загъэпсыгъэр. Илъэс 26-рэ хъугъэу а мафэр сэнэхьат мэфэкIэу хагъэунэфыкIы. Ар зызэхащагъэм ыуж илъэс нахь темышIагъэу Федеральнэ казначействэм и ГъэIорышIапIэ Адыгеим щагъэпсыгъ. АР-м финансхэмкIэ иминистрэщты­гъэу, УФ-м изаслуженнэ экономистэу Валентин Борисовыр апэрэ пащэу агъэнэфэгъагъ, Кушъу Эдуард ащ игуадзэ-щтыгъ. Нэужым, 1997-рэ илъэсым къыщыублагъэу 2010-м нэс, ГъэIорышIапIэм пэщэны-гъэр дызэрихьагъ Надежда Сергиенкэм. 2010-рэ илъэсым ишэкIогъу мазэ къыщыублагъэу ащ ипащ АР-м изаслуженнэ экономистэу, экономикэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу КIэныбэ Руслъан.

— Илъэс 25-у ГъэIорышIапIэр зыщыIэм пстэумкIи нэбгырэ 568-мэ Iоф щашIагъ е щашIэ, — къыIуагъ ащ Федеральнэ казначействэм ипрофессиональнэ мэфэкI ипэгъокIэу гущыIэгъу тызыфэхъум. — Ахэм ащыщхэр апэрэ мафэм къыщыублагъэу мыщ Iутых, илъэс къэс тиIоф­шIэн зэхъокIыныгъэу фэхъурэ пстэури зэхашIэ, яIофшIэн хэшIыкIышхо фыряI, аужкIэ къы­Iухьагъэхэри зыдагъэсэжьых.

2016-рэ илъэсым контрольнэ-ревизионнэ къулыкъухэм яIофшIэн Федеральнэ казначействэм фагъэзэжьыгъ. Бюджет ахъщэр зыдакIорэм лъыплъэ­гъэныр, законыр аукъуагъэу, ар зищыкIагъэм пэIумыхьа­гъэмэ, къегъэгъэзэжьыгъэныр ары ахэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр.

— Тиконтролерхэмрэ ревизорхэмрэ яшIуагъэкIэ илъэсэу тызхэтым имэзи 9 пстэумкIи сомэ миллион 50 ауасэ хэу­къоныгъэ дагъэзыжьыгъ, сомэ миллион 39-рэ УФ-м ибюджет хэлъхьажьыгъэ хъугъэ, — къыIуагъ КIэныбэ Руслъан. — Ащ нэмыкIэу УФ-м и Правительствэ иунашъокIэ бюджетыр учет шIыгъэныр ыкIи федеральнэ гъэцэкIэкIо органхэм бюджет ахъщэр зыпэIуагъэхьагъэмкIэ отчетхэм яшIын Федеральнэ казначействэм фэгъэзэжьыгъэ хъугъэ. Федеральнэ къэралыгъо хэбзэ органхэмрэ федеральнэ казеннэ учреждениехэмрэ яахъщэ илъытэнкIэ казначействэр бухгалтер шъхьаIэ хъунэу ары пшъэрылъэу къыфагъэуцугъэр.

Мы пшъэрылъхэм къахиубытэу Федеральнэ казначействэм и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм бюджетымкIэ отчетэу къыIэкIагъахьэхэрэр системэу «Электронный бюджет» зыфиIорэр къыздыригъаIэзэ мониторинг ешIых. Ащ ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м къыщыублагъэу АР-м IофшIэ­ным­кIэ и Къэралыгъо инспекции ибухгалтер Iофхэр къафэгъэзагъэ мэхъужьы. ЛэжьапкIэм илъы­тэн къыщегъэжьагъэу отчетхэм ягъэхьазырын нэсыжьэу зэшIуахынэу хъущт.

— Мы пшъэрылъхэр гъэцэ­кIэгъэнхэм пае пэшIорыгъэшъ уплъэкIунхэм нэмыкI екIолIакIэ Федеральнэ казначействэм къа­фигъотын фаеу мэхъу, — къы­Iуагъ Руслъан. — Ахъщэр зыдэкIогъахэр тыуплъэкIужьыным нахьэу зыдэкIощтыр пэшIорыгъэшъэу зэдгъэшIэным, ар зыпэIуагъэхьащтымкIэ хэукъоныгъэ амышIыным тылъыплъэным тыкъыфэкIон фае. Ащ фэшI Федеральнэ казначействэм чIыпIэ гъэIорышIапIэхэри къыхигъэлажьэхэзэ, федеральнэ бюджетым игъэфедэнкIэ шэп­хъакIэхэм ягъэпсын мы уахътэм Iоф дешIэ. Ахэм бюджетым къыхэхыгъэ ахъщэр зыпэIухьагъэр игъоу щытымэ хэзыгъэ имыIэу бгъэнэфэнэу амал къатыщт.

Федеральнэ казначействэм и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэр джыри ныбжьыкI, илъэс 25-рэ ныIэп зэрэхъугъэр, ау ар пытэу ылъэ теуцуагъэу, лъэхъаным къыздихьырэ шIыкIэ пстэури ыгъэфедэзэ, пшъэрылъэу къыфагъэуцурэр хэзыгъэ имыIэу зыгъэцэкIэрэ къулыкъу хъугъэ. ШIыкIэу агъэфедэхэрэм ямызакъоу, профессионализмэгъэ ин зыхэлъ коллективэу, зиIоф­шIэн ыгуи ыпси хэзылъхьэрэм ишIушIэгъэшхуи зэрэхэлъым ащ ипащэ къыкIегъэтхъы.

ХЪУТ Нэфсэт.