НыбжьыкIэхэр къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIох

ХэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIэпыIэгъоу къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэным, ащ обществэр щыухъумэгъэным афытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэ Адыгэ Республикэм иныбжьыкIэхэм зэхащэ.НыбжьыкIэхэм я Дунэе мафэ тефэу къэралыгъо автоинспекторхэр ныбжьыкIэ анахь чанхэм аIукIагъэх, къолъхьэ тын-Iыхыным иягъэу къакIорэр ыкIи ащ ныбжьыкIэхэр щыухъумэгъэнхэм фэшI шIэгъэн фаехэр къафаIотагъэх. Нэ­ужым ныбжьыкIэ волонтерхэм полицием иIофы­шIэхэр ягъусэхэу цIыфхэм къахахьэхи, къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэным епхыгъэ Iофыгъохэр адызэрахьагъэх.

ГИБДД-м иинспекторхэм ныбжьыкIэхэр ягъусэхэу коррупцием узэрэпэшIуекIон фаер, джащ фэдэу зыгорэкIэ ащ фэдэ хъугъэ-шIагъэм рихьылIэхэмэ зэрэзекIощтхэ шIыкIэр зэ­рыт­хэгъэ­хэ узыгъэгъозэрэ тхьапэхэр цIыф­хэм афагощыгъэх.

АР-м и Къэралыгъо автоинспекцие и ГъэIорышIапI.